М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  З Е М Е Д Е Л И Е Т О,  Х Р А Н И Т Е  И  Г О Р И Т Е
И З П Ъ Л Н И Т Е Л Н А   А Г Е Н Ц И Я  П О  Г О Р И Т Е
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ВАРНА
              9000 Варна ул. „Генерал Радко Димитриев”№ 10  тел. 69 29 44, факс 69 29 29, e-mail:rugvarna@iag.bg

 

Възложител: Регионална дирекция по горите - Варна
Име: Регионална дирекция по горите - Варна и Североизточно държавно предприятие - Шумен, за ТП "ДЛС-Шерба"
Описание: „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 хектара включително, в границите на общините – Балчик, Каварна, Шабла и части от Добричка и Аксаково, област Добрич и област Варна и горскостопански план за горските територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство – Балчик“, гр. Балчик, община Балчик, област Добрич към „Североизточно държавно предприятие“ - гр. Шумен“.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 204786.93 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015001000012015-04-09 16:24:25документРешение за откриване на процедурата2015-04-09 16:24:36
000012015001000022015-04-09 16:24:25документОбявление2015-04-09 16:24:36
000012015001000032015-04-09 16:24:25документДокументация за участие2015-04-09 16:24:37
000012015001000042015-04-09 16:24:25документОбразци на документиОбразци на документи2015-04-09 16:24:37
000012015001000052015-04-09 16:24:25документТехническо заданиеТехническо задание2015-04-09 16:24:37
000012015001000062015-04-09 16:24:25документТехническа спецификацияТехническа спецификация2015-04-09 16:24:38
000012015001000072015-04-09 16:24:25документСметки № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5Сметки № 1, № 2, № 3, № 4 и № 52015-04-09 16:24:38
000012015001000082015-04-09 16:24:25документСпоразумениеСпоразумение2015-04-09 16:24:39
000012015001000092015-04-23 15:29:43решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеСтраница 11 от документация за участие2015-04-23 15:30:07
000012015001000102015-04-23 15:29:43решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеРешение за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП2015-04-23 15:30:13
000012015001000112015-05-27 17:26:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от отварянето на офертите ведно с Приложение № 12015-05-27 17:26:42
000012015001000122015-06-04 14:48:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от отварянето на "Ценовите предложения"2015-06-04 15:02:37
000012015001000132015-06-04 14:53:38решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране на участниците2015-06-04 15:02:43
000012015001000142015-07-08 15:01:37Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПОбявление за възложена поръчка2015-07-08 15:01:44
000012015001000152015-07-10 14:13:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 5/07.07.2015 г. с приложения2015-07-10 14:13:47
000012015001000162015-07-10 14:21:19ДРУГОСъобщение за върнати гаранции за участиеСъобщение2015-07-10 14:21:25
000012015001000172015-10-19 16:35:04Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане съгласно чл. 23б, ал. 2, т. 14 от ЗОП2015-10-19 16:35:10
000012015001000182015-12-16 21:43:40Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършено плащане2015-12-16 21:43:46
000012015001000192016-03-21 12:13:56Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИзвършени плащания2016-03-21 12:14:03
000012015001000202016-06-17 14:19:21ДРУГОИнформация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП /отм./, за извършено плащанеИнформация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП /отм./2016-06-17 14:19:27
000012015001000212016-09-20 14:53:30ДРУГОИнформация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП /отм./, относно извършени плащанияИнформация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП /отм./, относно извършени плащания2016-09-20 14:53:37
000012015001000222017-10-20 15:49:15ДРУГООбявлениеОбявление за изпълнен договор2017-10-20 15:49:20