М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  З Е М Е Д Е Л И Е Т О,  Х Р А Н И Т Е  И  Г О Р И Т Е
И З П Ъ Л Н И Т Е Л Н А   А Г Е Н Ц И Я  П О  Г О Р И Т Е
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ВАРНА
              9000 Варна ул. „Генерал Радко Димитриев”№ 10  тел. 69 29 44, факс 69 29 29, e-mail:rugvarna@iag.bg

 

Възложител: Регионална дирекция по горите - Варна
Име: 3
Описание: „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработване на горскостопански план за горските територии – държавна собственост, в границите на общините Варна, Аксаково, Белослав, Аврен, Долни Чифлик, обл. Варна, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство - Варна”, гр. Варна, община Варна, област Варна към „Североизточно държавно предприятие“ – гр. Шумен“.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 427154.94 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016001200042016-04-12 19:48:01решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение и обявление2016-04-12 19:54:01
000012016001200042016-04-12 19:50:19документация за участие в процедуритеДокументация за участие и образци на документи2016-04-12 19:54:02
000012016001200052016-04-12 19:51:51ДРУГОСпоразумение и заповедСпоразумение и заповед2016-04-12 19:54:02
000012016001200062016-04-12 19:53:20ДРУГОСметкиСметки2016-04-12 19:54:02
000012016001200072016-04-12 20:30:04ДРУГОТехническо заданиеТехническо задание2016-04-12 20:30:12
000012016001200082016-04-13 14:41:19ДРУГОТехническа спецификацияТехническа спецификация2016-04-13 14:41:26
000012016001200132016-05-26 15:41:00протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1/26.05.2016 г. от отваряне на офертите ведно с Приложение № 1 неразделна част от него2016-05-26 15:41:22
000012016001200132016-05-26 15:55:46ДРУГО – без документОтварянето на ценовите оферти на допуснатите участници отразени в Протокол № 1/26.05.2016 г. ще се извърши на 06.06.2016 г., в 10:00 часа, в административната сграда на Регионална дирекция по горите - Варна, находяща се на адрес - гр. Варна, ул. "Радко Димитриев" № 10, ет. 4, заседателна зала.Информация за отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници отразени в Протокол № 1/26.05.2016 г.2016-05-26 15:56:24
000012016001200142016-06-06 16:40:15протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от 06.06.2016 г. от отваряне на ценови оферти2016-06-06 16:40:22
000012016001200152016-06-07 09:52:08решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране на участниците2016-06-07 09:52:14
000012016001200172016-06-22 16:22:00ДРУГОИнформация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП /отм./ - връщане на гаранция за участиеИнформация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП /отм./2016-06-22 16:22:07
000012016001200182016-07-04 12:05:50договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 11/29.06.2016 г. ведно с приложения към него2016-07-04 12:05:56
000012016001200192016-07-05 11:52:39ДРУГО – без документИнформация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП /отм./ - връщане на гаранция за участиеИнформация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП /отм./ - връщане на гаранция за участие2016-07-05 11:52:45
000012016001200202018-04-05 15:30:04ДРУГООбявление за изпълнен договорОбявление за изпълнен договор2018-04-05 15:30:10