М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  З Е М Е Д Е Л И Е Т О,  Х Р А Н И Т Е  И  Г О Р И Т Е
И З П Ъ Л Н И Т Е Л Н А   А Г Е Н Ц И Я  П О  Г О Р И Т Е
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ВАРНА
              9000 Варна ул. „Генерал Радко Димитриев”№ 10  тел. 69 29 44, факс 69 29 29, e-mail:rugvarna@iag.bg

 

Възложител: Регионална дирекция по горите - Варна
Име: „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработване на горскостопански план за горските територии – държавна собственост, в землищата на населените места в община Дългопол, област Варна, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство - Цонево” към „Североизточно държавно предприятие“ – гр. Шумен“
Описание: „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработване на горскостопански план за горските територии – държавна собственост, в землищата на населените места в община Дългопол, област Варна, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство - Цонево” към „Североизточно държавно предприятие“ – гр. Шумен“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 369928.40 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016001400022017-02-03 14:57:34ДРУГООбразци на документиОбразци на документи2017-02-03 21:07:01
000012016001400022017-02-03 15:00:27документация за участие в процедуритеДокументация за участие, указания към участниците2017-02-03 21:07:02
000012016001400032017-02-03 15:02:36ДРУГОТехническо задание ведно със спецификацияТехническо задание ведно със спецификация2017-02-03 21:07:02
000012016001400052017-02-03 15:05:34ДРУГОСметка - инвентаризация и сметка - планиранеСметка - инвентаризация и сметка - планиране2017-02-03 21:07:03
000012016001400062017-02-03 15:06:58ДРУГОСпоразумениеСпоразумение2017-02-03 21:07:03
000012016001400072017-02-03 15:08:23ДРУГОУспешно регистриран документ в ССИУспешно регистриран документ в ССИ2017-02-03 21:07:04
000012016001400092017-02-03 21:02:32решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за окриване на процедура2017-02-03 21:07:04
000012016001400102017-02-03 21:03:50решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-02-03 21:07:05
000012016001400122017-03-13 15:10:08документ2017-03-13 15:10:17
000012016001400132017-03-13 15:10:08протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1/10.03.2017 г. от работата на комисията назначена със Заповед № 69/10.03.2017 г. на директора на РДГ-Варна2017-03-13 15:10:23
000012016001400142017-03-27 11:30:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2/27.03.2017 г. от работата на комисията назначена със Заповед № 69/10.03.2017 г. на директора на РДГ-Варна2017-03-27 11:30:27
000012016001400152017-03-27 11:37:57ДРУГОИнформация за място, дата и час на отваряне на ценовите предложения по отношение на допуснатите участници, на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП2017-03-27 11:38:06
000012016001400172017-03-31 14:22:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията по отварянето на ценовите предложения2017-03-31 14:22:52
000012016001400182017-03-31 14:24:00протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхОкончателен доклад от работата на комисията2017-03-31 14:24:07
000012016001400192017-03-31 14:29:33решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение на комисията за класиране, определяне на изпълнител и отстраняване2017-03-31 14:29:42
000012016001400202017-06-01 12:16:39договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 2/11.05.2017 г. ведно със задължителните приложения към него.2017-06-01 12:16:48