М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  З Е М Е Д Е Л И Е Т О,  Х Р А Н И Т Е  И  Г О Р И Т Е
И З П Ъ Л Н И Т Е Л Н А   А Г Е Н Ц И Я  П О  Г О Р И Т Е
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ВАРНА
              9000 Варна ул. „Генерал Радко Димитриев”№ 10  тел. 69 29 44, факс 69 29 29, e-mail:rugvarna@iag.bg

 

Възложител: Регионална дирекция по горите - Варна
Име: „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработване на горскостопански план за горските територии – държавна собственост на територията на ТП „ДЛС-Тервел” – община Тервел, област Добрич към „Североизточно държавно предприятие“ – гр. Шумен“
Описание: „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработване на горскостопански план за горските територии – държавна собственост на територията на ТП „ДЛС-Тервел” – община Тервел, област Добрич към „Североизточно държавно предприятие“ – гр. Шумен“.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 208116.80 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017001600012017-11-16 12:53:09решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура по ЗОП2017-11-16 13:56:33
000012017001600022017-11-16 12:54:55решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка по ЗОП2017-11-16 13:56:33
000012017001600032017-11-16 12:56:28разясненията по документациите за участиеУказания към участниците2017-11-16 13:56:34
000012017001600042017-11-16 12:58:51документация за участие в процедуритеОбразци на документи2017-11-16 13:56:34
000012017001600062017-11-16 13:55:45ДРУГОЧАСТ ІV от документацията - Техническа спецификация, Задание и СметкиТехническа спецификация, Задание и Сметки2017-11-16 13:56:35
000012017001600072017-12-19 13:47:03протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията от 19.12.2017 г.2017-12-19 13:47:09
000012017001600082018-01-05 15:48:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията от 05.01.2018 г.2018-01-05 15:49:00
000012017001600092018-01-05 16:47:16ДРУГОСъобщениеИнформация за място, дата и час на отваряне на ценовите предложения по отношение на допуснатите участници, на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП2018-01-05 16:47:22
000012017001600102018-01-11 14:28:00протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад ведно с Протокол 1, Протокол 2 и Протокол 32018-01-11 14:28:06
000012017001600112018-01-11 14:32:11решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2018-01-11 14:32:16
000012017001600132018-03-14 17:26:07договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор ведно с приложения, Обявление за възложена поръчка, Притурка от официален вестник на Европейския съюз, Информация по преписка2018-03-14 17:26:13