М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  З Е М Е Д Е Л И Е Т О,  Х Р А Н И Т Е  И  Г О Р И Т Е
И З П Ъ Л Н И Т Е Л Н А   А Г Е Н Ц И Я  П О  Г О Р И Т Е
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ВАРНА
              9000 Варна ул. „Генерал Радко Димитриев”№ 10  тел. 69 29 44, факс 69 29 29, e-mail:rugvarna@iag.bg

 

Възложител: Регионална дирекция по горите - Варна
Име: Доставка на горива чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя на горива: автомобилен бензин А-95Н, автомобилен бензин А-98Н/А-100Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан, съгласно спецификация, неразделна част от документацията, необходими за нуждите на служебните автомобили на Регионална дирекция по горите - Варна, за срок от 3 години, считано от 02.08.2019 г. или до изчерпване на количествата /валидно е събитието настъпило първо/.
Описание: Доставка на горива чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя на горива: автомобилен бензин А-95Н - 28 000 л., автомобилен бензин А-98Н/А-100Н - 1000 л., дизелово гориво - 10 000 л. и газ пропан-бутан - 110 000 л., съгласно спецификация, неразделна част от документацията, необходими за нуждите на служебните автомобили на Регионална дирекция по горите - Варна, за срок от 3 години, считано от 02.08.2019 г. или до изчерпване на количествата /валидно е събитието настъпило първо/.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 160833.33 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019001700012019-06-26 14:15:17решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение - доставка на горива чрез стокова борса за нуждите на РДГ-Варна2019-06-26 14:20:34
000012019001700032019-08-15 17:52:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхБорсов договор2019-08-15 17:52:40