М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  З Е М Е Д Е Л И Е Т О,  Х Р А Н И Т Е  И  Г О Р И Т Е
И З П Ъ Л Н И Т Е Л Н А   А Г Е Н Ц И Я  П О  Г О Р И Т Е
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ВАРНА
              9000 Варна ул. „Генерал Радко Димитриев”№ 10  тел. 69 29 44, факс 69 29 29, e-mail:rugvarna@iag.bg

 

Възложител: Регионална дирекция по горите - Варна
Име: „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, и горскостопански план за горските територии - държавна собственост, в границите на общините Долни Чифлик и Аврен, област Варна, в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство - Шерба” към „Североизточно държавно предприятие“ - гр. Шумен“.
Описание: „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, и горскостопански план за горските територии - държавна собственост, в границите на общините Долни Чифлик и Аврен, област Варна, в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство - Шерба” към „Североизточно държавно предприятие“ - гр. Шумен“.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 253358.34 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019001800022020-03-02 22:14:22разясненията по документациите за участиеУказания към участниците2020-03-03 19:04:31
000012019001800022020-03-02 22:15:47решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение и Обявление2020-03-03 19:04:31
000012019001800032020-03-02 22:34:10ДРУГОТехническо заданиеТехническо задание2020-03-03 19:04:32
000012019001800042020-03-02 22:34:55ДРУГОСметкиСметки2020-03-03 19:04:32
000012019001800052020-03-02 22:35:50ДРУГОТехническа спецификацияТехническа спецификация2020-03-03 19:04:32
000012019001800062020-03-02 22:49:32документация за участие в процедуритеОбразци на документи2020-03-03 19:04:33
000012019001800072020-03-03 18:53:52ДРУГОЕЕДОП pdfЕЕДОП pdf2020-03-03 19:04:33
000012019001800082020-03-03 19:03:32ДРУГОПриложение № 2 Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП ЕЕДОП doc2020-03-03 19:04:33
000012019001800092020-03-27 12:40:58ДРУГОЕЕДОП zipЕЕДОП zip2020-03-27 12:41:03
000012019001800102020-04-03 13:44:36решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение по чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП2020-04-03 13:44:40