М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  З Е М Е Д Е Л И Е Т О,  Х Р А Н И Т Е  И  Г О Р И Т Е
И З П Ъ Л Н И Т Е Л Н А   А Г Е Н Ц И Я  П О  Г О Р И Т Е
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ВАРНА
              9000 Варна ул. „Генерал Радко Димитриев”№ 10  тел. 69 29 44, факс 69 29 29, e-mail:rugvarna@iag.bg

 

Възложител: Регионална дирекция по горите - Варна
Име: Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, и горскостопански план за горските територии - държавна собственост, в границите на общините Долни Чифлик и Аврен, област Варна, в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство - Шерба” към „Североизточно държавно предприятие“ - гр. Шумен
Описание: Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, и горскостопански план за горските територии - държавна собственост, в границите на общините Долни Чифлик и Аврен, област Варна, в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство - Шерба” към „Североизточно държавно предприятие“ - гр. Шумен
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 210501.93 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020001900012020-05-08 12:34:47решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за октриване на процедуряа2020-05-08 12:53:58
000012020001900022020-05-08 12:35:45решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2020-05-08 12:53:59
000012020001900032020-05-08 12:37:28ДРУГОДруга полезна обща информацияЗадание2020-05-08 12:54:00
000012020001900042020-05-08 12:38:58ДРУГОДруга полезна обща информацияСметки2020-05-08 12:54:00
000012020001900052020-05-08 12:41:52ДРУГОДруга полезна обща информацияТехническа спецификация2020-05-08 12:54:01
000012020001900062020-05-08 12:44:05документация за участие в процедуритеУказания2020-05-08 12:54:01
000012020001900072020-05-08 12:45:23документация за участие в процедуритеОбразци2020-05-08 12:54:01
000012020001900082020-05-08 12:48:17документация за участие в процедуритеЕЕДОП - PDF, XML2020-05-08 12:54:02
000012020001900092020-05-08 12:52:06документация за участие в процедуритеЕЕДОП - WORD2020-05-08 12:54:02
000012020001900102020-06-12 12:39:41протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1/12.06.2020 г. от работата на комисията назначена със заповед № РД05-66/10.06.2020 г. на директора на РДГ-Варна2020-06-12 12:39:46
000012020001900122020-06-18 15:32:23протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2/18.06.2020 г. от работата на комисията назначена със заповед № РД05-66/10.06.2020 г. на директора на РДГ-Варна2020-06-18 15:32:27
000012020001900132020-06-18 15:35:23ДРУГОСъобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на ценови предложенияСъобщение2020-06-18 15:35:27
000012020001900152020-06-24 15:30:29документ
000012020001900162020-06-24 15:30:29документ
000012020001900172020-06-24 15:52:00протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад ведно с Протокол 1, Протокол 2 и Протокол 32020-06-24 15:52:04
000012020001900182020-06-24 15:53:53решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за класиране и избор на изпълнител2020-06-24 15:53:57
000012020001900202020-07-20 23:38:58договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор ведно с приложение със заличени лични данни2020-07-20 23:39:05