Профил на купувача на община Първомай

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012015001390410121"Избор на изпълнител за извършване на аварийно - възстановителни работи реконструкция на пътен мост в с. Драгойново, община Първомай"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство приключена 45240000 2015-04-21 16:11:332015-04-30 16:00:002015-04-21 16:32:34149346.02
000012015001390430112„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Първомай” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена 30192700 2015-06-22 10:16:092015-07-02 16:30:002015-06-22 10:30:1934938.00
000012015001490433863„Отпечатване и доставка на ваучери за облекло и обувки за нуждите на община Първомай за 2015 година”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги приключена 22450000 2015-07-01 13:55:382015-07-13 16:30:002015-07-01 14:05:4050000.00
000012016001590446464„Изпълнение на частични ремонтни работи на общински път с. Бялаа река-с.Езерово, община Първомай км 0+200 ко км 1+903,42“”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство приключена 45233000 2015-08-07 15:15:552015-08-18 17:00:002015-08-07 15:21:35250000.00
000012015001490449595„Доставка на въглища “Брикети“, въглища “Донбас“, дърва за огрев /твърда дървесина/ и дървесни пелети за нуждите на община Първомай за отоплителен сезон 2015-2016 година”, обособена в три самостоятелни позиции, както следва: Позиция 1 “Доставка на въглища “Брикети” и въглища “Донбас”; Позиция 2 “Доставка на дърва за огрев / твърда дървесина/”; Позиция 3 “Доставка на дървесни пелети”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена 09110000 2015-08-18 11:19:262015-08-28 16:30:002015-08-18 11:23:3356880.00
000012015001490458376„Невъоръжена охрана на общинските обекти, разположени на територията на община Първомай и осъществяване на контрол по спазване на общинските наредби”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 79713000 2015-09-10 16:43:172015-09-23 16:30:002015-09-10 16:49:3165900.00
000012016002090522287„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Община Първомай”. Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да извършва непрекъсната обществена мобилна телефонна услуга чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие въз основа на индивидуална лицензия или регистрация по обща лицензия. Осъществяването на предоставената далекосъобщителна услуга следва да бъде извършвана в съответствие с нормативната уредба и установените технически норми и стандарти, съответстващи на естеството на доставяната мобилна услуга.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 64212000BG4212016-04-07 15:46:132016-04-19 17:00:002016-04-07 15:55:2066000.00
00001201700538„ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА /УЧИЛИЩЕ/ ЗА ФУНКЦИЯТА НА САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА : ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – НУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. ПЪРВОМАЙ С МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ УПИ-I-училище, КВ 112 ПО ПЛАНА НА ГР. ПЪРВОМАЙ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 –ОУ“ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ С. БЯЛА РЕКА С МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ УПИ- I I I-училище, КВ 10 ПО ПЛАНА НА С. БЯЛА РЕКА, ОБЩ. ПЪРВОМАЙ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 –ОУ“св.св. Кирил и Методий“ С. ДЪЛБОК ИЗВОР С МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ УПИ- I I-училище, КВ 40 ПО ПЛАНА НА С. ДЪЛБОК ИЗВОР, ОБЩ. ПЪРВОМАЙ; ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена188256.0045000000BG4212016-06-20 13:57:592016-07-05 17:00:002016-06-20 15:18:47188256.00
00001201700539избор на изпълнител за изпълнение на строителство, съставляващо реконструкция на общински път с габарит 9 м, вт.ч. пътно платно с две ленти за движение по 3,25 м и банкети по 1,25 м, съгласно инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена175000.0045000000BG4212016-07-04 12:12:162016-07-19 17:00:002016-07-04 13:21:00175000.00
000012016003510„Доставка чрез покупка на нова и употребявана специализирана техника за нуждите на Община Първомай“ по следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на употребявани двубандажен (тандемен) валяк и товарен автомобил – самосвал“ Обособена позиция №2: „Доставка на нови фугорез и виброплоча“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена58000.0034000000, 34134200, 43312400BG4212016-07-11 11:02:582016-07-18 17:00:002016-07-11 11:44:1758000.00
000012016003511Изработване на технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обекти, с които ще кандидатства община Първомай за финансиране по ПРСР 2014-2020 по две обособени позиции“, както следва: Обособена позиция 1: Изработване на технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за обект „Рехабилитация и реконструкция на ул. Братя Миладинови-Север“ Обособена позиция 2: Изработване на технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV1217 /І-8,Поповица-Бяла река/-Първомай, кв. Дебър-Брягово-Искра-/PDV3219/ , в участъка от път Републикански път І-8 (Поповица-Бяла река) до с. Брягово“. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена49000.0071240000BG4212016-07-25 16:17:112016-08-01 17:00:002016-07-25 16:29:4449000.00
000012016003512Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с подмярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по три обособени позиции, свързани с подготовка на заявление за подпомагане на проекти, както следва: 1. „Рехабилитация и реконструкция на ул. Братя Миладинови-Север“; 2. „Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV1217 /І-8,Поповица-Бяла река/-Първомай, кв. Дебър-Брягово-Искра-/PDV3219/ , в участъка от път Републикански път І-8 (Поповица-Бяла река) до с. Брягово“; 3. „Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в част от населените места на община Първомай“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена69000.0079400000BG4212016-07-26 14:42:262016-08-02 17:00:002016-07-26 14:55:3469000.00
000012016002613„Доставка на въглища тип “Брикети“, въглища тип “Донбас“, дърва за огрев /твърда дървесина/ и дървесни пелети за нуждите на община Първомай за отоплителен сезон 2016-2017 година”, обособена в три самостоятелни позиции, както следва: Позиция № 1 “Доставка на въглища тип “Брикети” и въглища тип “Донбас”; Позиция № 2 “Доставка на дърва за огрев / твърда дървесина/”; Позиция № 3 “Доставка на дървесни пелети”. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявапрекратена45672.0009110000BG4212016-08-18 15:38:292016-08-25 17:00:002016-08-18 15:45:2145672.00
000012016003214„Доставка на въглища тип “Брикети“, въглища тип “Донбас“, дърва за огрев /твърда дървесина/ и дървесни пелети за нуждите на община Първомай за отоплителен сезон 2016-2017 година”, обособена в три самостоятелни позиции, както следва: Позиция № 1 “Доставка на въглища тип “Брикети” и въглища тип “Донбас”; Позиция № 2 “Доставка на дърва за огрев / твърда дървесина/”; Позиция № 3 “Доставка на дървесни пелети”. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявапрекратена47338.0009110000BG4212016-09-08 14:01:162016-09-15 17:00:002016-09-08 14:29:1247338.00
000012016003515„Доставка на въглища тип “Брикети“, въглища тип “Донбас“, дърва за огрев /твърда дървесина/ и дървесни пелети за нуждите на община Първомай за отоплителен сезон 2016-2017 година”, обособена в три самостоятелни позиции, както следва: Позиция № 1 “Доставка на въглища тип “Брикети” и въглища тип “Донбас”; Позиция № 2 “Доставка на дърва за огрев / твърда дървесина/”; Позиция № 3 “Доставка на дървесни пелети”. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена47338.0009110000BG4212016-09-21 17:03:562016-09-28 17:00:002016-09-21 17:29:1147338.00
000012016003524-03-51/28.10.2016г.Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с предмет: “Доставка на течни горива за нуждите на общински обекти и автомобили в Община Първомай – 3 обособени позиции: Първа позиция „Доставка на дизелово гориво”; Втора позиция -„Доставка на безоловен бензин А 95 Н”; Трета позиция - „Доставка на бензин А 98 Н””, открита с Решение № РД-21-6/12.06.2014г. на кмета на община Първомай и обявена в РОП на АОП с № 00646-2014-0004 по Обособена позиция № 1 „Доставка на дизелово гориво”.ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2016-10-28 17:12:25 2016-10-28 17:12:39 
000012016003624-03-52/28.10.2016г.Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с предмет: “Доставка на течни горива за нуждите на общински обекти и автомобили в Община Първомай – 3 обособени позиции: Първа позиция „Доставка на дизелово гориво”; Втора позиция -„Доставка на безоловен бензин А 95 Н”; Трета позиция - „Доставка на бензин А 98 Н””, открита с Решение № РД-21-6/12.06.2014г. на кмета на община Първомай и обявена в РОП на АОП с № 00646-2014-0004 по Обособена позиция № 2 „Доставка на безоловен бензин А 95 Н” .ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2016-10-28 17:14:02 2016-10-28 17:14:09 
0000120170042№ 24-03-15 от 31.03.2017 г.Информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2016 г.ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2017-03-31 16:09:57 2017-03-31 16:10:02 
000012017004416Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Община Първомай.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена70000.0064212000BG4212017-04-06 16:25:102017-04-13 17:00:002017-04-06 16:41:5970000.00
000012017005317изпълнение на строеж "Аварийно-възстановителни работи на подпорна стена на ул. 16-та в с. Буково, община ПървомайПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена190438.0045000000BG4212017-06-13 12:07:562017-06-29 17:00:002017-06-13 12:21:13190438.00
000012017005318изпълнение на строеж "Канализационни клонове на територията на стопански двор №1 в гр. ПървомайПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена126000.0045000000BG4212017-06-13 12:41:132017-06-29 17:00:002017-06-13 12:46:49126000.00
0000120170053906768919„Доставка на въглища тип “Брикети“, въглища тип “Донбас“, дърва за огрев /твърда дървесина/ и дървесни пелети за нуждите на община Първомай за отоплителен сезон 2017-2018 година”, обособена в три самостоятелни позиции, както следва: Обособена позиция № 1 “Доставка на въглища тип “Брикети” и въглища тип “Донбас”; Обособена позиция № 2 “Доставка на дърва за огрев / твърда дървесина/”; Обособена позиция № 3 “Доставка на дървесни пелети”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена48015.0009110000BG4212017-08-25 15:55:042017-09-04 17:00:002017-08-25 16:03:4548015.00
0000120170053906785920изпълнение на строеж "реконструкция на общински път PDV 1213 Първомай-Буково, участък Първомай - Бяла река ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена210000.0045000000BG4212017-08-31 10:38:212017-09-18 17:00:002017-08-31 10:47:02210000.00
0000120180056Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2017г.ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2018-03-29 10:51:05 2018-03-29 10:51:19 
0000120180061907563321Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Община Първомай.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена69990.0064212000BG4212018-05-03 08:39:292018-05-10 17:00:002018-05-03 14:42:0769990.00