Община Сатовча

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
00001201500052015-04Предварително обявление: Доставка на хранителни продукти, перилни и почистващи препарати за нуждите на детски градини, детски ясли и домашни социални патронажи на територията на община СатовчаПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-23 14:11:24 2015-02-23 14:12:24 
00001201500062015-05Предварително обявление: Специализиран превоз на ученици на територията на община Сатовча по определени маршрути през учебната 2015 - 2016 година.ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-23 14:21:51 2015-02-23 14:22:29 
00001201500072015-06Предварително обявление: Подмяна на отоплителен котел и подновяване на отоплителна инсталация в СОУ "Св. Климент Охридски" село Слащен и СОУ "Христо Ботев" село Вълкосел.ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-23 15:06:38 2015-02-23 15:07:17 
00001201600142016-1Предварително обявление: Доставка на дърва за отопление за нуждите на Общинска администрация Сатовча, кметства, детски градини, детски ясли, социални патронажи и пенсионерски клубове на територията на община Сатовча за отоплителен сезон 2016 - 2017 годинаПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2016-02-12 10:53:31 2016-02-12 10:54:15 
00001201600152016-2Предварително обявление: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми съгласно маршрутни разписанияПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2016-02-12 11:02:34 2016-02-12 11:03:17 
00001201600162016-3Предварително обявление: Специализиран превоз на ученици на територията на община Сатовча по определени маршрути през учебната 2016 -2017 годинаПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2016-02-12 11:07:41 2016-02-12 11:07:50 
00001201600172016-4Предварително обявление: Доставка на хранителни продукти, перилни и почистващи препарати за нуждите на детски градини, детски ясли и домашни социални патронажи на територията на община СатовчаПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2016-02-12 11:10:39 2016-02-12 11:10:43 
00001201600182016-5Предварително обявление: Зимна поддръжка - снегопочистване и опесъчаване с осолен пясък на общински пътища в община Сатовча за сезон 2016 -2017 годинаПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2016-02-15 13:50:12 2016-02-15 13:50:46 
000012015000400637-2015-00022015-02"Укрепване на свлачище - инженеринг /проучване, проектиране и укрепване/ в кв.33 село Плетена, община Сатовча"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениестроителство възложена   2015-02-12 16:03:17 2015-02-12 16:05:061200000.00
000012015000400637-2015-00032015-03“Укрепване на свлачищен участък – инженеринг /проучване, проектиране и укрепване/ на общински път BLG 22-74/ III-197 Сатовча – Доспат/ - Осина, община Сатовча“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениестроителство възложена   2015-02-16 16:05:38 2015-02-16 16:10:25600000.00
000012015000900637-2015-00042015-07"Аварийно укрепване на свлачищни участъци - инженеринг /проучване, проектиране и укрепване/ на път BLG 1277/III-1972 Вълкосел - Сатовча/ - Кочан - Жижево при km 1+895, 2+010, 1+800 и 2+050, община Сатовча". ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениестроителство възложена   2015-06-12 16:03:53 2015-06-12 16:12:50779000.00
000012017004500637-2017-00052017-06Специализиран превоз на ученици на територията на община Сатовча по определени маршрутиОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена455775.0060130000BG4132017-09-08 16:33:332017-09-25 17:00:002017-09-08 16:39:06455775.00
000012018006190756112018-02Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Сатовча, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти за инвестиционни намерения: 1) „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Сатовча“ 2) „Изграждане, реконструкция и обзавеждане на спортна инфраструктура в с. Сатовча, община Сатовча“ 3) „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следния обект: СУ "Христо Смирненски" – село Кочан“ по Мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена15000.0071541000BG4132018-05-03 11:48:422018-05-10 17:00:002018-05-03 11:59:3615000.00
000012018004900637-2018-00022018-03„Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Сатовча на следните обекти: 1.1. „Реконструкция на улици в село Вълкосел, община Сатовча: Улица от О.Т.256 през О.Т.228 до О.Т. 233 до О.Т.74; Улица от О.Т.45 през О.Т.112 до О.Т.204 и Улица от О.Т.199 до О.Т.204“ 1.2. „Реконструкция на улици в село Слащен, община Сатовча: Улица от О.Т.31 до О.Т.83 и Улица от О.Т.83 до О.Т.82“ 1.3. „Реконструкция на улици в село Сатовча, община Сатовча: Улица от О.Т.211 през О.Т.201,О.Т.225,О.Т.228 до О.Т.212“ 1.4. „Реконструкция на улици в село Годешево, община Сатовча: Улица от О.Т.111 до О.Т.13“ 1.5. „Реконструкция на улици в село Кочан, община Сатовча: Улица от О.Т.52 до О.Т.100“ 1.6. „Реконструкция на улици в село Плетена, община Сатовча: Улица от О.Т.53 до 55; Улица от О.Т.97 през О.Т.61 до О.Т.31” Обособена позиция 2: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: „Изграждане, реконструкция и обзавеждане на спортна инфраструктура в с. Сатовча, община Сатовча“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена90000.0071000000, 79420000BG4132018-05-04 14:40:202018-05-25 17:00:002018-05-04 14:50:3690000.00
000012018006390763852018-04„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Сатовча"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена54560.0071521000BG4132018-05-22 16:54:292018-05-29 17:00:002018-05-22 17:03:4054560.00
000012018005200637-2018-00032018-06Извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Сатовча“, включваща 5 (пет) обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища BLG2114/ІІІ-197, Гоце Делчев - Сатовча/-Граница община/Гърмен-Сатовча/-Крибул-/ІІІ-1972/-участък от км.2+500 до км.6+469,71 на територията на община Сатовча” 2. Обособена позиция № 2 „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища BLG1270/ІІІ-1972, Вълкосел-Фъргово/-Слащен-Туховища-Годешево от км 9+400 до км 12+934,40" на територията на община Сатовча” 3. Обособена позиция № 3 „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища BLG 1276/ІІІ-197/ -о.п.Сатовча/ ІІІ-197 км 0+000 до км 2+936,56 на територията на община Сатовча” 4. Обособена позиция № 4 „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: BLG1273/ІІІ-197, Сатовча - Доспат/-Кочан – Ваклиново/-участък от км. 0+000 до км. 6+805 на територията на община Сатовча” 5. Обособена позиция № 5 „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища BLG 1272/ІІІ-197, Гоце Делчев-Сатовча/-Плетена/-участък от км. 0+000 до км. 1+924,64 на територията на община Сатовча” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство възложена5630786.1445233120BG4132018-05-23 17:49:482018-06-27 17:00:002018-05-23 18:12:355630786.14
000012018005400637-2018-00052018-08Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Работна“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община СатовчаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена126765.6971000000, 79420000, 71320000, 71240000, 71248000BG4132018-06-14 09:55:012018-07-05 17:00:002018-06-14 10:26:49126765.69
000012019006890834032018-13Изграждане на „Физкултурен салон в УПИ І, кв.17, село Кочан“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена269500.0045000000, 45210000, 45212200BG4132018-11-22 15:13:072018-12-07 17:00:002018-11-22 15:21:00269500.00
000012019007790889352019-04„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Сатовча, свързани с управление и отчитане на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Сатовча” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена54558.9379400000, 71541000BG4132019-06-06 18:05:362019-06-21 17:00:002019-06-06 18:10:0254558.93
000012019007790894032019-05Доставка на 1000 куб.м. иглолистна дървесина за отопление за нуждите на Общинска администрация Сатовча, кметства, детски градини, детски ясли, социални патронажи и пенсионерски клубове на територията на община Сатовча за отоплителен сезон 2019 – 2020 годинаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена58333.3303413000BG4132019-06-20 11:17:512019-07-05 17:00:002019-06-20 11:23:1758333.33
000012019007890910242019-07„Избор на изпълните за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ III, кв. 35 по плана на с. Сатовча, община Сатовча“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена88655.7845000000, 45212200BG4132019-08-02 15:43:212019-08-16 17:00:002019-08-02 15:49:5088655.78
000012019007890916682019-08„Ремонт на настилка на улици в село Слащен, община Сатовча, област Благоевград: - Улица от О.Т.223 до О.Т.227 по плана на село Слащен; - Улица от О.Т.186 през О.Т.189 до О.Т.9 по плана на село Слащен; - Улица от О.Т.1 до О.Т.114 по плана на село Слащен: - Улица от О.Т.32 през О.Т.104, О.Т.103 до О.Т.100 по плана на село Слащен; - Улица от О.Т.94 до О.Т.127 по плана на село Слащен; - Улица от О.Т.206 до О.Т.217 по плана на село Слащен; - Улица от О.Т.179 до О.Т.185 по плана на село Слащен - Улица от О.Т.8 до О.Т.10 по плана на село Слащен”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена133333.3345000000, 45233252BG4132019-08-21 16:55:282019-09-02 17:00:002019-08-21 17:00:47133333.33
0000120190082 00637-2019-00052019-10„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Сатовча“ по три обособени позиции: - Обособена позиция №1: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Сатовча и с. Кочан, община Сатовча; - Обособена позиция №2: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Годешево и с. Слащен, община Сатовча; - Обособена позиция №3: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Вълкосел, община Сатовча“.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена1111957.5045233252BG4132019-11-21 11:11:542019-12-11 17:00:002019-11-21 11:28:021111957.50
000012019008300637-2019-00062019-11Изграждане на Помпена станция за питейни води в поземлен имот 048054, местност „Писе”, землище на село Вълкосел, електропровод, трафопост и тласкателен водопровод до напорен резервоар 1200 м3 в имот 018059, землище на село Вълкосел, община СатовчаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена444820.0145332200BG4132019-12-16 17:08:032020-01-06 17:00:002019-12-16 17:24:36444820.01
000012020009990973132020-2Доставка на 1110 куб.м. иглолистна дървесина за отопление за нуждите на Общинска администрация Сатовча, кметства, детски градини, детски ясли, социални патронажи и пенсионерски клубове на територията на община Сатовча за отоплителен сезон 2020 – 2021 годинаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена69375.0003413000BG4132020-03-18 11:09:482020-03-30 17:00:002020-03-18 11:20:2469375.00