Община Велики Преслав

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
00001201600509050247Изготвяне на работен проект за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, намираща се на адрес ул.“Неофит Рилски“ № 18, гр. Велики Преслав и упражняване на авторски надзор по време на строителствотоПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 71240000BG3332016-02-09 16:14:242016-02-22 16:30:002016-02-09 16:17:0728984.40
00001201600509050233упражняване на строителен надзор, включително и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството“ на обект/ строеж „Строителни и монтажни работи за реализиране на инвестицията за обект „Рехабилитация и саниране на многофамилна жилищна сграда - ул. Борис Спиров № 63, гр. Велики Преслав“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 71521000BG3332016-02-09 12:11:032016-02-19 16:30:002016-02-09 12:15:3713275.00
00001201600489049524„Проектиране на улици в Община Велики Преслав по две обособени позиции: ОП 1 с предмет «Изготвяне на работен проект за реконструкция и рехабилитация на уличните настилки на следните улици: а) в гр.Велики Преслав - ул. «Иван Момов», ул. «Любен Каравелов» - 2 участъка, ул. «Отец Паисий», ул. «Йоан Екзарх»,ул «Лозарска», ул. «Стоян Керчев», ул. «Чергубиля Мостич»; б) в с.Златар – ул.“Никола Петков“; в) в с.Миланово – ул.“Бузлуджа“; ОП 2 с предмет „Изготвяне на работен проект за водопровод на следните улици: а) в гр.Велики Преслав - ул. «Любен Каравелов» - 2 участъка, ул «Лозарска», ул. «Чергубиля Мостич»;б) в с.Златар – ул.“Никола Петков“; в) в с.Миланово – ул.“Бузлуджа“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 71240000 2016-01-12 11:36:062016-01-21 16:30:002016-01-13 15:15:5925000.00
00001201500489048949“Поддържане, ремонт и профилактика на системата за улично осветление на територията на община В. Преслав през 2016г.“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 50000000BG3332015-12-12 15:17:062015-12-23 16:30:002015-12-12 15:22:5235000.00
000012015004600303-2015-0011«Доставка чрез покупка на горива (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово моторно гориво) за зареждане на моторните превозни средства на бюджетните дейности на Община Велики Преслав, включително и прилагащи система на "делегиран бюджет, за срок от четири години - от 01.01.2016 год. до 31.12.2019 годинаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки отворена 09132100; 09134200 2015-12-07 17:03:18 2015-12-07 17:05:58159105.00
00001201500459047910Проектиране и изработка на „Входни знаци на гр. Велики Преслав“ включително: Работен проект в обхват: -част-архитектурно-художествена, включваща и ситуационно решение -част конструктивна, КСС към проекта и обяснителна записка Изработване на входния знак след писмено съгласуване на първа фаза ( изготвен работен проект) и възлагане на изпълнението на СМР по одобрената към работния проект КСС ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство отворена 71240000; 45212314 2015-11-20 16:06:232015-12-02 16:30:002015-11-20 16:08:2312500.00
00001201500449047470„Извършване на текущ ремонт на помещение за изграждане на Център за почасови интегрирани социални услуги в Община Велики Преслав", състояща се от 2 обособени позиции по проект "Създаване на Център за почасови интегрирани социални услуги в Община Велики Преслав", процедура № BG05M9OP001-2.002 - Независим живот, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство отворена 45310000; 45400000 2015-11-10 11:37:262015-11-20 16:00:002015-11-10 11:41:558436.00
000012015004300303-2015-0010Изпълнение на сттроителни и монтажни работи на обект „Основен ремонт улица „Панайот Волов“ от ул.“Патлейна“ до ул. “Р. Даскалов“.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениестроителство отворена 45233200; 45233252 2015-10-21 15:55:14 2015-10-21 15:57:0558033.00
000012015004200303-2015-0009Допълнително извършване на строителни и монтажни работи (в участък от 30 метра до кръстовище с ул. Симеон Велики ) на обект „ОР улица "Сергей Румянцев" от ул."С.Велики" до ул."Хан Омуртаг" ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениестроителство отворена 45233200; 45233252 2015-10-15 08:01:12 2015-10-15 08:03:419166.00
00001201500419046677„Зимно поддържане на общинската (четвъртокласна) пътна мрежа на Община Велики Преслав за зимен сезон 2015-2016 г., което включва снегопочистване, опесъчаване и други дейности необходими за обезпечаване на проходимостта при зимни условия” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 90620000; 90630000; 14211000 2015-10-12 16:52:232015-10-23 16:30:002015-10-12 16:54:4362500.00
000012015004000303-2015-0008Изпълнение на сттроителни и монтажни работи на обект „Основен ремонт улица „Панайот Волов“ от ул.“Патлейна“ до ул. “Р. Даскалов“. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениестроителство отворена 45233200; 45233252 2015-09-24 10:32:24 2015-09-24 10:36:1258033.00
000012015003900303-2015-0007Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на Неделегираните дейности в Община В. Преслав за отоплителен сезон 2015/2016 годинаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки отворена 09134210 2015-09-15 12:41:32 2015-09-15 12:43:370.00
00001201500389045947Предвидени за изпълнение са следните видове строително-монтажни работи: разваляне тухлена зидария; демонтаж стоманени врати и прозорци разваляне фаянсова облицовка доставка и монтаж РVС дограма – бяла, петкамерна, вкл. обръщане около врати и прозорци; доставка и полаагане топлоизолация ХРS 80 мм. на лепило при ремонти; хидроизолация от два пласта /без посипка и с посипка/ 3.5 кг./м3 на газопламъчно залепване; облицовка стени с гипсокартон на лепило; боядисване с латекс двукратно при ремонти Доставка и полагане фаянсова облицовка по стени; Доставка и монтаж ламаринени водосточни тръби Доставка и монтаж ламаринени улуци и други, определени с подробна количествена сметкаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство отворена 45215222 2015-09-15 11:47:092015-09-29 16:30:002015-09-15 16:15:456666.67
00001201500379045700Изпълнението на настоящата обществена поръчка включва: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, и на технически паспорти на сградите; изготвяне на Технически паспорт на сградата; Обследвания за енергийна ефективност ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 71310000 2015-09-08 10:02:182015-09-17 16:30:002015-09-08 10:05:1420418.00
000012015003600303-2015-0006Изготвеният инвестиционен проект включва изпълнение на предвидените от екипа проектанти по зададените за изпълнение енергоспестяващи мерки и съпътстващи строително-монтажни работи , изразяващи се в: - Подмяна на дървена и единична метална фасадна дограма - Полагане на топлоизолация по външните стени на обекта - Полагане на топлоизолация по тавана на сутерена и под плочата на еркерите - Полагане на топлоизолация по таванските плочи от страна на подпокривното пространство при студения покрив - Ремонтно-възстановителни дейности (подмяна на хоризонтална В и К – мрежа, изпълнение на нова ел.инсталация за стълбищно осветление за четирите входа, изграждане на нова звънчево-домофонна инсталация) - Съпътстващи строително-монтажни работи( хидроизолация и др.) ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство отворена 45211340 2015-09-02 14:12:282015-10-01 16:30:002015-09-02 14:17:14889564.30
00001201500359044207„Основен ремонт на общински сгради по два подобекта: 1. ОР покрив общинска сграда на ул. «Борис Спиров» № 58, гр. Велики Преслав; 2. ОР пристройка на общинска сграда на ул. «Родопи» № 3а, гр.Велики Преслав.» ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителство отворена 45200000 2015-07-24 16:51:122015-08-05 16:30:002015-07-24 16:53:5215833.00
00001201500349044031Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорт на многофамилна жилищна сграда, намираща се в гр.Велики Преслав, ул.“Неофит Рилски“ № 18ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 71250000, 71621000 2015-07-21 14:50:202015-07-31 16:30:002015-07-21 14:54:0010000.00
00001201500349043725„Осигуряване на работно облекло на работещите по трудов договор служители и работници по смисъла на Наредба за безплатното и униформено облекло и лични предпазни средства на правоимащи по Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място за нуждите на неделигираните бюджетни дейности в Община Велики Преслав, по шест обособени позиции ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 18300000, 18800000 2015-07-10 15:25:072015-07-23 16:30:002015-07-10 15:27:2839041.00
00001201500329043663„Изграждане на система за видео наблюдение за охрана на общински обекти и територии в Община Велики Преслав" за обезпечаване на непрекъснато ( 24-часово) целогодишно ( 365 календарни дни) наблюдение на новоизградени общински обекти за превенция и ограничаване на престъпни посегателства върху новоизградената инфраструктура, улесняване действията на оперативно-разследващите органи и повишаване разкриваемостта на извършителите на престъпни посегателствав“ - ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 35125000 2015-07-09 11:50:432015-07-22 16:30:002015-07-09 11:53:168333.00
00001201500319043623„Проектиране на улици в Община Велики Преслав по два подобекта: 1. „Проектиране на ул.”Панайот Волов” в с.Кочово, общ. Велики Преслав; 2. „Проектиране на ул.”Цар Калоян” в с.Троица, общ. Велики Преслав”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 7124000 2015-07-08 15:47:382015-07-21 16:30:002015-07-08 15:51:495000.00
00001201500309043619„Изготвяне на работен проект за реконструкция на ж.п. прелез на км 423+230 в близост до с.Хан Крум,общ.Велики Преслав“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 71240000 2015-07-08 15:38:302015-07-21 16:30:002015-07-08 15:41:434000.00
000012015002900303-2015-0005Предмета на поръчката е разделен на обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 с предмет „Основен ремонт улица „Панайот Волов“ от ул.“Патлейна“ до ул.Р.Даскалов“; Обособена позиция № 2 с предмет „Основен ремонт площад с.Имренчево“; Обособена позиция № 3 с предмет „Основен ремонт на улица „Вапцаров“, с.Хан Крум; Обособена позиция № 4 с предмет „Основен ремонт на улица „Васил Коларов“, с.Миланово; ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство отворена 45233200; 45233252 2015-07-02 15:20:212015-07-31 16:30:002015-07-02 15:27:2294699.99
000012015002800303-2014-0003Предмета на поръчката включва: Под-обект 1: “Рехабилитация на път: Миланово – Драгоево , участък от км. 1+750 до 6+930”; Под-обект 2: “Рехабилитация на път: Миланово – Мокреш , участък от км. 0+000 до 1+670”; Под-обект 3: “Рехабилитация на път: Мокреш – Драгоево , участък от км. 2+180 до 4+480” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство отворена 45233000 2015-06-23 14:53:24 2015-06-23 15:35:283282402.00
000012015002700303-2015-0004„Изпълнение на основен ремонт и рехабилитация на общински пътища и улици в град Велики Преслав, включени в Капиталовата програма на Община Велики Преслав – 2015 година по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 с предмет „Основен ремонт на общински пътища, включително: ОР по път SHU-1190 (ІІІ-7302 -Златар -Суха река - Салманово)-от ОК 83; и ОР по път TGV-1167(ІV-40082) Надарево-Кочово-Осмар-Х.Крум-І-7 ( участъци от пътя Осмар – Троица) Обособена позиция № 2 с предмет „Основен ремонт на улици в гр. Велики Преслав, община Велики Преслав, включително: ОР улица "Сергей Румянцев" от ул."С.Велики" до ул."Хан Омуртаг"; и ОР на ул.”Ал.Стамболийски" от ул."Кирил и Методий" до ул."Хан Крум" ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство отворена 45233200; 45233252; 45332200 2015-05-07 15:22:592015-06-05 16:30:002015-05-07 15:26:48234945.00
000012015002600303-2015-0003„Доставка на стоки - храни и/или хранителни продукти от неживотински произход, класифицирани като "Различни хранителни продукти", включително: група „Масла и мазнини”, група „Зърнени храни и храни на зърнена основа”, група „Захар, захарни и шоколадови изделия”, група”Зеленчуци – сурови, консервирани, замразени”, група „Плодове – пресни, консервирани, под формата на нектар и др.” , включително и за детски заведения до обектите за производство на готова продукция за консумация в община Велики Преслав съобразно специфичните изисквания към тях“се обявява за удовлетворяване нуждите на неделегираните бюджетни дейности в Община Велики Преслав, в които функционират съответно обекти за производство на готова кулинарна продукция / кухни / както следва: Дейност „ Целодневни детски градини”, детски ясли с кухня Дейност “Домашен социален патронаж” Дейност „Домове за отглеждане и възпитание на деца Спесификация на храните от неживотински произход по групи храни: ,Хляб, зърнени храни и храни на зърнена основа, сурови тестени храни; Захар, захарни и шоколадови изделия, трайни сладкарски изделия;„Масла и мазнини” – от неживотински произход; Плодове - пресни, консервирани и преработени, напитки от плодове и др. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки отворена 15300000, 15600000, 15810000, 15830000, 15411100 2015-04-17 16:54:502015-05-18 16:30:002015-04-17 16:58:12147500.00