Община Козлодуй

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012017009926.00-284/26.05.2017г.„Упражняване на авторски надзор при строително монтажни работи във връзка с реализацията на „Изграждане на гробищен парк в с. Гложене””ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПвъзложена2000.0071000000BG3132017-05-26 13:59:402017-06-02 17:00:002017-05-26 14:21:462000.00
0000120180166906463616.00-72/25.05.2017г.„Доставка и монтаж на пейки за Община Козлодуй”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваприключена30000.0039142000BG3132017-05-25 16:33:332017-06-01 17:00:002017-05-25 16:51:0226200.00
000012017008600307-2017-002116.00-71/25.05.2017г.„Строителен надзор на строително-монтажни работи на обект „Изграждане на гробищен парк в с. Гложене””ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена3300.0071521000BG3132017-05-18 13:05:212017-06-15 17:00:002017-05-25 16:03:292188.00
0000120170105906383216.00-64/28.04.2017г."Ремонт на сградата на Община Козлодуй"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявапрекратена49820.0045400000BG3132017-04-28 15:13:292017-05-15 17:00:002017-04-28 16:33:590.00
000012017008400307-2017-002016.00-62/28.04.2017г.„Предоставяне на услуги по кетъринг за нуждите по проект „Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от Община Козлодуй””ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги прекратена10200.0055521200BG3132017-04-28 10:39:532017-05-19 17:00:002017-04-28 17:22:090.00
0000120210277906361216.00-56/24.04.2017 г.„Доставка на оборудване по проект: „Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от община Козлодуй””ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваприключена18058.3330000000BG3132017-04-21 09:11:242017-05-03 17:00:002017-04-24 10:46:5714562.00
0000120210277906332916.00-52/12.04.2017г.„Дезинсекция на комари и хлебарки, дератизация и дезакаризация – борба с кърлежите на обществено полезни тревни площи на територията на община Козлодуй през 2017 година” Осъществяване на съвкупност от дейности и мероприятия за профилактични дезинсекция, контрол и унищожаване на кърлежи и основно на комари и техните биологични и епидемиологични особености до максимално намаляване на тяхната численост, което да се извършва наземно и със самостоятелни обработки чрез доставените за това препарати. Конкретните мероприятия трябва да бъдат съобразени с местоположението и особеностите на община Козлодуй по поречието на река Дунав, с наличието на АЕЦ „Козлодуй”, като се спазва действуващата законодателна уредба в страната. Средствата по настоящата обществена поръчка са заделени от бюджета на община Козлодуй.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена55816.6790670000BG3132017-04-12 14:43:442017-04-21 17:00:002017-04-12 15:55:2655816.67
000012017008100307-2017-001816.00-51/11.04.2017 г.Предмет: „Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия за нуждите на Община Козлодуй”. Настоящата поръчка е разделена на две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия”; Обособена позиция № 2 – „Доставка на канцеларски материали, включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки приключена41024.2230190000BG3132017-04-10 09:44:282017-05-02 17:00:002017-04-11 13:26:3126400.18
000012017008000307-2017-001716.00-44/31.03.2017 г.Предмет: „Доставка на канцеларски материали и учебни пособия по проект „Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от Община Козлодуй””. Настоящата поръчка е разделена на три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите по проект „Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от Община Козлодуй””; Обособена позиция № 2 – „Доставка на канцеларски материали, включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите по проект „Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от Община Козлодуй””; Обособена позиция № 3 – „Доставка на образователни игри и учебни пособия по проект „Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от Община Козлодуй””. Към момента на обявяване на настоящата обществена поръчка, финансирането за изпълнение на същата е осигурено в съответствие с Договор № BG05M2ОP001-3.001-0116 (№ ДО03-248/24.08.2016 г.) от 24.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., процедура чрез подбор BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ за проект „Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от община Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки приключена76581.6637500000BG3132017-03-31 09:43:582017-04-21 17:00:002017-03-31 15:55:5757357.08
000012017007800307-2017-001916.00-54/13.04.2017г.Изграждане на паркинг до Районен съд в град КозлодуйОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство приключена33300.0045233222BG3132017-03-29 10:32:232017-05-11 17:00:002017-04-13 13:18:2831415.30
0000120210277906261416.00-41„Изготвяне на планове и схеми във връзка с бъдещата експлоатация на компостираща инсталация на територията на Община Козлодуй”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена50000.0090500000BG3132017-03-21 11:20:122017-03-30 17:00:002017-03-23 14:01:040.00
000012017007400307-2017-001616.00-37/21.03.2017г."Доставка на Гориво за отопление на община Козлодуй и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства за периода - 2017 година - 2018 година". Обект на обществената поръчка е доставката, чрез покупка на Гориво за отопление за изгаряне в стационарни горивни инсталации с код по CPV (2007) 09135100-5, и с код по КН 27101943, 27101962, 27101964 , 27101968 и 27101947, за нуждите на община Козлодуй и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства за периода - 2017 година - 2018 година. Поръчката е с периодично изпълнение, за период до 30.04.2018 година и ориентировъчните количества са следните: До 90 000 литра ±15%, като количеството е прогнозно и не задължава Възложителя да го закупи в пълен обем. Място на предаване (местонахождение/франкировка) на заявените количества горива франко обекти на Община Козлодуй както следва: 1. ОУ „Васил Априлов” - с. Хърлец; 2. ДГ „Радост” - с. Гложене;3. ОУ „Христо Ботев” - с. Гложене; 4. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” - с. Бутан; 5. Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост - с. Бутан.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена160420.0009135100-5BG3132017-03-21 11:18:04 2017-03-21 13:30:36134919.00
0000120210277906260916.00-42„Разработване на прединвестиционни проучвания, свързани с изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци на територията на община Козлодуй”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена34000.0090713000BG3132017-03-21 11:16:252017-03-30 17:00:002017-03-23 13:36:4533500.00
000012017007200307-2017-1516.00-35/17.03.2017г.Ремонт на пътища, паркинги и площадки на територията на община КозлодуйОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство приключена250000.0045233252BG3132017-03-16 12:01:352017-07-07 17:00:002017-03-17 14:45:27250000.00
000012017007000307-2017-001416.00-34/15.03.2017„Изготвяне на Общ устройствен план на Община Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена182884.0071410000BG3132017-03-10 16:57:322017-04-20 17:00:002017-03-15 13:03:56181100.00
000012017006900307-2017-001316.00-32/10.03.2017г."Доставка на мебели за Община Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки прекратена25400.0039100000BG3132017-03-06 11:46:092017-03-31 17:00:002017-03-10 15:56:470.00
000012017006800307-2017-001216.00-28/27.02.2017„Консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект за „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй /реконструкция на парка на ул. „Христо Ботев”/, във връзка с подготовката на община Козлодуй за кандидатстване по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на ПРСР 2014-2020 г., по обособени позиции”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена36000.0079411000BG3132017-02-17 12:08:262017-04-06 17:00:002017-03-02 11:52:0614450.00
000012017006700307-2017-001116.00-26/17.02.2017„Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционните проекти при реализацията на „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради в гр. Козлодуй”” по обособени позиции”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена21216.0071521000BG3132017-02-16 11:36:532017-03-10 17:00:002017-02-17 17:12:599335.06
000012017006600307-2017-001016.00-25/17.02.2017„Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради в гр. Козлодуй”” по обособени позиции”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство приключена586241.0045200000BG3132017-02-16 11:31:342017-03-17 17:00:002017-02-17 17:31:54556649.66
000012017006500307-2017-000916.00-23"Доставка на горива за зареждане на автомобилите собственост на Община Козлодуй през 2017 година и 2018 година" Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан бутан) за зареждане на автомобилите собственост на Община Козлодуй през 2017 година и 2018 година. Поръчката е с периодично изпълнение, за период от 24 (двадесет и четири) месеца и ориентировъчните количества са следните: Автомобилен бензин А95Н - 24 000 литра (двадесет и четири хиляди литра) +/- 10%; Дизелово гориво - 70 000 литра (седемдесет хиляди литра) +/- 10% и Пропан бутан - 6 000 литра (шест хиляди литра) +/- 10%.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена 09132100, 09134200, 09122000BG3132017-02-15 17:03:35 2017-02-15 17:25:12167766.67
000012017006400307-2017-000716.00-16/20.01.2017 „Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционните проекти при реализацията на „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на проект: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска служба Земеделие”, гр. Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена3240.0071521000BG3132017-01-20 11:15:282017-02-13 17:00:002017-01-20 17:33:030.00
000012017006300307-2017-000616.00-14/19.01.2017„Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционните проекти при реализацията „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, гр. Козлодуй”"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги приключена6291.0071521000BG3132017-01-19 13:47:522017-02-09 17:00:002017-01-20 09:19:263012.76
000012017006200307-2017-000516.00-19/19.01.2017„Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, гр. Козлодуй””.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство приключена129127.9545200000BG3132017-01-19 13:20:032017-02-16 17:00:002017-01-19 17:31:56129118.77
000012017006100307-2017-000816.00-21/06.02.2017 г.„Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска служба „Земеделие”, гр.Козлодуй””ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство приключена67801.0045200000BG3132017-01-18 17:19:372017-03-06 17:00:002017-02-06 16:48:0064386.00
000012017006000307-2017-000416.00-8/13.01.2017„Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради на Общинска администрация, гр.Козлодуй”” Настоящата обществена поръчка е разделена на три обособени позиции: 1. Обособена позиция 1:„Масивна сграда на пет етажа” в гр. Козлодуй; 2. Обособена позиция 2:„Бунгала към административна сграда на Община Козлодуй", гр. Козлодуй; 3. Обособена позиция 3:„Едноетажни масивни постройки с гараж”, гр. Козлодуй”. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство приключена499729.0045200000BG3132017-01-13 09:24:302017-02-15 17:00:002017-01-13 15:26:04453935.80