гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012015003300210-2012-0010Обществената поръчка е с предмет „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства ”по рамково споразумение на ЦООП №С-16/03.10.2012 г. и №С-17/03.10.2012 гПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 30125100 2015-01-08 12:12:26 2015-01-12 17:05:260.00
000012015003500422-2014-0002РЕ-ОП-3/06.01.2014 г.Предметът на поръчката е осигуряване на логистика за организация и провеждане на публични събития при реализирането на проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца” и включва: - цялостна логистична организация по осигуряване и настаняване в хотелите, регистрация на участниците; осигуряване на кафе-паузи, закуска, обяд и вечеря на участниците; осигуряване на транспорт до мястото на провеждане на събитието и в региона за посещения на социални услуги и добри практики; осигуряване на зали, осигуряване при необходимост на по една допълнителна нощувка на италианските представители в София, както и участието на по 3 представители от екипа на Проекта във всяко мероприятие; - осигуряване, подготовка и обслужване на техническото оборудване на залите; размножаване и/или разпределение на материали за участниците; - осигуряване попълването на списъци на присъстващите, на получилите материали и на анкетна карта от всеки участник; - осигуряване на снимков материал и аудио запис; - осигуряване на информираност и публичност. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена 79952000 2015-01-09 17:54:082014-02-17 17:00:002015-01-09 18:00:46240041.00
000012015003600210-2013-0004 Обществена поръчка с предмет "Доставка на копирна хартия" , обособени позиции: 1. Доставка на рециклирана копирна хартия; 3. Доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия за офиса във връзка с рамкови споразумения на ЦООП С-36/26.06.2013 г. и С-38/22.10.2013г. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена   2015-01-08 15:31:33 2015-01-12 17:12:090.00
000012015003700422-2014-0029№ РЕ-ОП-75/11.11.2014 г.„Избор на консултант за изпълнение на част от проектните дейности, свързани с част от Плана за действие, съдържащ мерки за привеждане от Република България на нормативната уредба и политики в областта на хората с увреждания в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2013-2014 г.) по Проект „Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме”, JUST/2013/PROG/AG/4955/AD, по Програма ПРОГРЕС на ЕС“ - 1.Изготвяне на съдържание на брошура по проекта; 2. Популяризиране принципите на Конвенцията за правата на хората с увреждания на Национална кръгла маса и заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и на три регионални кръгли маси за експерти, работещи в областта на интеграция на хората с увреждания; 3.Четири тридневни обучения, вкл. модериране за 120 eксперти от централната и местна администрация, екипи от съдебната система, системата на здравеопазването и системата на образованието работещи с хора с увреждания, включително хора с увреждания, относно разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; 4. Разработване на Наръчник с добри практики за прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания с акцент чл. 1, 2, 19 и 27; 5.Разработване на Концепция за промени в нормативната уредба за прилагане на чл. 1 и чл. 2 от Конвенцията за правата на хората с увреждания, Концепция за промени в нормативната уредба за прилагане на чл. 19 от Конвенцията за правата на хората с увреждания и Концепция за промени в нормативната уредба за прилагане на чл. 27 от Конвенцията за правата на хората с увреждания; 6. Подготовка на заключителен доклад по проекта, обобщаващ резултатите и практиките от обученията и проведените кръглите маси с препоръки за подобряване на националната политика за интеграция на хората с увреждания и кратък филм; 7. Разработване на комуникационна стратегия за промяна на обществените нагласи към хората с увреждания; 8. Представяне на резултатите от проекта на Заключителната конференция по проекта.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена 80522000 2015-01-21 13:53:05 2015-01-21 13:58:1630470.99
000012015003800422-2014-0030№ РЕ-ОП-76/13.11.2014 г.Осигуряване на конферентни пакети, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на информационна брошура, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания на брайлов език по проект "Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме", JUST/2013/PROG/AG/4955/AD, по програма Прогрес на ЕС” по обособена позиция № 1: „Осигуряване на конферентни пакети“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена 79800000 2015-01-21 14:08:43 2015-01-21 14:10:328300.00
000012015003900422-2014-0030№ РД01-76/13.11.2014 г.Осигуряване на конферентни пакети, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на информационна брошура, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания на брайлов език по проект "Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме", JUST/2013/PROG/AG/4955/AD, по програма Прогрес на ЕС” по обособена позиция №2 „Разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на информационна брошура, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания”; ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена 22000000, 22462000 2015-01-21 14:12:55 2015-01-21 14:14:062420.00
000012015004100422-2014-0021РЕ-ОП-47 от 13.06.2014 г. „Осигуряване на логистика за организиране и провеждане на публични събития – шест регионални кръгли маси, шест обучителни семинара, заключителна конференция с международно участие, изработка и доставка на печатни, информационни и рекламни материали по проект „Разработване на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора” в изпълнение на Грантово споразумение между Европейската комисия и Министерството на труда и социалната политика с референтен №VS/2014/0026“ с две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Осигуряване на логистика за организиране и провеждане на публични събития – шест регионални кръгли маси, шест обучителни семинара, заключителна конференция с международно участие” Обособена позиция №2 „Изработка и доставка на печатни, информационни и рекламни материали - брошури, сборник, стратегия, химикалки, папки, пад тефтери, чанти за документи, флаш-памет (USB), баджове” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена 79952000, 22000000, 22462000 2015-01-21 16:04:062014-07-25 17:00:002015-01-21 16:05:14465090.00
00001201500420422-2015-0001РЕ-ОП-3/27.01.2015 г.„ДИЗАЙН, ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА И ПЕЧАТ НА ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ, БРОШУРИ И СБОРНИК С ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.02-0006 „ТРАНСНАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА И ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖАТА ЗА ДЕЦА“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена 22000000 2015-01-23 14:35:292015-03-09 17:00:002015-01-27 16:48:5362500.00
000012015004500422-2014-0022РЕ-ОП-49/26.06.2014Осигуряване на логистика (кетъринг, осигуряване на зали, консекутивен превод) и организационно-техническа подготовка при провеждането на предвидените събития в рамките на изпълнението на дейностите по Компонент 3 “ Паритетни институции“ на проект “Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителитеОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена 79952000 2015-01-30 11:55:252014-08-06 17:00:002015-01-30 11:56:2210900.00
000012015004600210-2013-0015Обществената поръчка е с предмет "Доставка на канцеларски материали", Обособена позиция № 1 "Доставка на канцеларски материали" във връзка със сключено рамково споразумение на ЦООП №С-57/11.12.2013 г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 30192000 2015-01-16 14:39:26 2015-02-02 10:19:030.00
000012015004600210-2012-0009„Доставка на автомобилно гориво, доставяно чрез карти за безналично плащане” за нуждите на МТСП, във връзка с рамково споразумение на ЦООП № С-8/27.08.2012 г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 09100000 2015-01-21 15:39:39 2015-02-02 10:04:150.00
000012015004600422-2015-0002РЕ-ОП-4/03.02.2015 г.„Разработване на анализ и на проект на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора, осигуряване на лектори и модератори за участие в шест регионални кръгли маси, шест обучителни семинара и заключителна конференция с международно участие в изпълнение на Грантово споразумение между Европейската комисия и Министерството на труда и социалната политика с референтен № VS/2014/0026“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 79315000 2015-02-03 10:06:182015-03-16 17:00:002015-02-03 16:28:47111482.00
000012015004700422-2015-0003РЕ-ОП-6 от 09.02.2015 г.ПОЗИЦИЯ № 1 ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА, ДИЗАЙН И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК ЗА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ТИПИЧНИ ВЪПРОСИ, ИНТЕРЕСУВАЩИ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОТ ПОЛИТИКИТЕ В РЕСОРА НА МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, СЪДЪРЖАЩИ ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕТО ИМ. ПОЗИЦИЯ № 2 ПРЕВОД И ИЗДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК ЗА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ТИПИЧНИ ВЪПРОСИ, ПО ПОЛИТИКИТЕ В РЕСОРА НА МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ПО ПРОЕКТ BG051PO001-6.1.08 „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА” СЪС СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007-2013” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 79800000;79530000 2015-02-06 15:32:482015-03-24 17:00:002015-02-09 16:05:13198000.00
0000120150051О-ОП-17Съобщение за публикуване на предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги за осигуряване на технически лица за нуждите на МТСППРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-11 11:56:54 2015-02-11 11:57:01 
0000120150052О-ОП-16Обявление за предварителна информация за обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги за осигуряване на технически лица за нуждите на МТСППРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-11 11:58:17 2015-02-11 11:58:25 
00001201500536490560042-2015-0004„Осигуряване на лица за техническото подпомагане дейността на МТСП”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 79610000;79620000 2015-02-12 17:05:472015-03-30 17:00:002015-02-18 16:50:441300000.00
00001201500558005-370/31.10.2014 г.Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за периода 01.10.2014 г. - 31.10.2014 г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки     2014-11-12 16:55:46 2014-11-12 16:56:210.00
00001201500558005-375/04.11.2014 г.Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.9 и т.16 от ЗОП за периода 01.10.2014 г. -31.10.2014 г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки     2014-11-12 17:01:11 2014-11-12 17:01:390.00
00001201500558005-427/28.11.2014 г.Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОППРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки     2014-12-02 09:59:53 2014-12-02 10:01:090.00
000012015005504-00-330 от 10.02.2015 г.12-348 от 11.02.2015 г.Становище на изпълнителния директор на АОП по запитвания на възложителяОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки отворена   2015-02-16 12:32:01 2015-02-16 12:34:270.00
000012015005726-49/22.01.2015 Абонаментно сервизно обслужване на 5 (пет) броя асансьорни уредби, собственост на Министерство на труда и социалната политика, находящи се в административната сграда на ул. „Триадица" № 2ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена   2015-02-17 16:12:38 2015-02-17 16:15:1813080.00
0000120150057О-ОП-18Обявление за предварителна информация и съобщение за публикуване на обявление за предварителна информация в профила на купувачаПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-17 16:29:13 2015-02-17 16:29:55 
0000120150058О-ОП-18Обявление за предварителна информация и съобщение за публикуване на обявление за предварителна информация в профила на купувачаПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-17 16:29:13 2015-02-17 16:29:58 
0000120150059649323 РЕ-ОП-9 /19.02.2015 г. Предмет на настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка e изработване, внедряване и осъвременяване на интернет сайт на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и доставка на 20 бр. хард диска, Hot-Plug 300GB 3G 10k rpm, 2.5" Single-Port SAS HDD за HP ProLiant DL380 G5.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 72413000 2015-02-19 11:11:552015-04-06 16:00:002015-02-20 10:18:3059000.00
000012015006000210-2014-00099104-536/22.12.2014 г.„Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства“ за Обособена позиция № 1 “Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена   2014-12-22 15:14:02 2014-12-22 15:21:46106.00