гр. София, ул. "Триадица" 2, тел. 028119443, факс: 029884405, www.mlsp.government.bg, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

 

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
0000120140030 00210-2014-0005„Доставка на копирна хартия” по обособена позиция № 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартия“ и обособена позиция № 3 „Доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия за офиса“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки прекратена 30199000 2014-12-29 13:49:48 2015-01-08 10:56:490.00
000012015003300210-2012-0010Обществената поръчка е с предмет „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства ”по рамково споразумение на ЦООП №С-16/03.10.2012 г. и №С-17/03.10.2012 гПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 30125100 2015-01-08 12:12:26 2015-01-12 17:05:260.00
000012015003600210-2013-0004 Обществена поръчка с предмет "Доставка на копирна хартия" , обособени позиции: 1. Доставка на рециклирана копирна хартия; 3. Доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия за офиса във връзка с рамкови споразумения на ЦООП С-36/26.06.2013 г. и С-38/22.10.2013г. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена   2015-01-08 15:31:33 2015-01-12 17:12:090.00
000012015004600210-2013-0015Обществената поръчка е с предмет "Доставка на канцеларски материали", Обособена позиция № 1 "Доставка на канцеларски материали" във връзка със сключено рамково споразумение на ЦООП №С-57/11.12.2013 г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 30192000 2015-01-16 14:39:26 2015-02-02 10:19:030.00
000012015004600210-2012-0009„Доставка на автомобилно гориво, доставяно чрез карти за безналично плащане” за нуждите на МТСП, във връзка с рамково споразумение на ЦООП № С-8/27.08.2012 г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 09100000 2015-01-21 15:39:39 2015-02-02 10:04:150.00
0000120150071ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-27 10:34:29 2015-02-27 10:34:52 
0000120150072ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-27 10:35:42 2015-02-27 10:35:49 
0000120150073ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-27 10:36:53 2015-02-27 10:36:58 
0000120150074ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-27 10:38:34 2015-02-27 10:38:37 
0000120150075обявление за предварителна информация и съобщение за публикуване в профила на купувачаПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-27 10:39:20 2015-02-27 10:39:31 
000012014000500422-2014-0032 РЕ-ОП-62 от 05.08.2014 г. Обществената поръчка е с предмет: „Изготвяне на анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България“ и се възлага във връзка с реализацията на проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” BG051PO001-6.1.09-0001 - Дейност № 2. Изготвяне на анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България. Предметът на поръчката обхваща извършване на дейности, за които е представена подробна характеристика в част 4 “Техническа спецификация”. В предмета на поръчката се включват: Изготвяне актуални анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България, представени в два доклада: 1. Анализ на състоянието на предприятията с оглед развитието на човешките ресурси в България за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. и краткосрочни прогнози за развитието на пазара на труда, представени в доклад със заглавие „Анализ на състоянието на предприятията в България с оглед развитието на човешките ресурси. Краткосрочни прогнози за развитието на пазара на труда в България“; 2. Актуален анализ на пазара на труда за периода 2013-2014 г. и актуализирани краткосрочна, средносрочна и дългосрочна прогнози за развитието на пазара на труда, представени в доклад със заглавие „Анализ на пазара на труда. Актуализирани краткосрочни, средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда в България“. 3. Провеждане на 16 фокус групи - по 8 фокус групи за целите на всеки доклад, както следва: в Северозападен регион – 1 фокус група; в Северен централен регион – 1 фокус група; в Североизточен регион – 1 фокус група; в Югоизточен регион – 1 фокус група; в Югозападен регион - 3 фокус групи, от които 2 фокус групи в гр. София в Южен централен регион – 1 фокус група. Фокус групите следва да се проведат с участието на представители на частни трудови посредници (лица, регистрирани по чл. 27, ал. 2, т. 2 от ЗНЗ), предприятия, които осигуряват временна работа, работодатели, представители на социалните партньори и обучаващи институции. Целта на фокус групите е да се установят състоянието и тенденциите в търсенето на работна сила с определени знания и умения. Резултатите от тези фокус групи ще се използват при разработването на частите за търсенето на труд в докладите. Всички разходи за провеждането на фокус групите, в т.ч. за наем на зали, транспортни разходи на участниците и др., са за сметка на изпълнителя.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 79311000, 79312000, 79313000 2014-10-24 10:26:082014-09-09 17:00:002014-10-24 11:50:24154362.00
0000120150059649323 РЕ-ОП-9 /19.02.2015 г. Предмет на настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка e изработване, внедряване и осъвременяване на интернет сайт на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и доставка на 20 бр. хард диска, Hot-Plug 300GB 3G 10k rpm, 2.5" Single-Port SAS HDD за HP ProLiant DL380 G5.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 72413000 2015-02-19 11:11:552015-04-06 16:00:002015-02-20 10:18:3059000.00
00001201500536490560042-2015-0004„Осигуряване на лица за техническото подпомагане дейността на МТСП”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 79610000;79620000 2015-02-12 17:05:472015-03-30 17:00:002015-02-18 16:50:441300000.00
0000120140003903499512-301„Изготвяне на техническите задания за провеждане на обществени поръчки чрез открити процедури за изработката на специализиран интернет портал /СИП/ и неговото техническо и програмно обезпечаване и закупуването на техническо оборудване /1 сървър, 1 мултифункционално устройство и 3 лаптопа/ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги   72000000 2014-10-22 15:36:512014-11-01 17:00:002014-10-22 16:27:552500.00
000012015005504-00-330 от 10.02.2015 г.12-348 от 11.02.2015 г.Становище на изпълнителния директор на АОП по запитвания на възложителяОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки отворена   2015-02-16 12:32:01 2015-02-16 12:34:270.00
0000120150079ID: 903988512-68Избор на изпълнител за осъществяване на ремонтно обслужване на автомобилите на Министерство на труда и социалната политикаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 50111000 2015-02-25 13:57:332015-03-26 17:00:002015-03-18 11:42:4460000.00
000012015005726-49/22.01.2015 Абонаментно сервизно обслужване на 5 (пет) броя асансьорни уредби, собственост на Министерство на труда и социалната политика, находящи се в административната сграда на ул. „Триадица" № 2ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена   2015-02-17 16:12:38 2015-02-17 16:15:1813080.00
000012014002700210-2014-000726-753/04.11.2014 г. Поръчката е по реда на чл.93б, ал.1 от ЗОП във връзка с рамково споразумение № СПОР-41/07.10.2014 г. за централизирано възлагане на обществена поръчка с предмет:"Доставка на копирна хартия", Обособена позиция №1 "Осигуряване на рециклирана копирна хартия" ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки прекратена 30192000 2014-12-11 12:20:11 2014-12-15 16:03:320.00
000012014001626-800/25.11.2014 г.Покана по реда на на чл.93б, ал.3 от ЗОП във връзка с рамково споразумение № СПОР-44/14.10.2014 г. с предмет "Доставка на канцеларски материали", Обособена позиция № 1 "Доставка на канцеларски материали"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки    2014-11-25 16:51:102014-12-02 17:00:002014-11-25 17:34:560.00
000012014001726-801/25.11.2014 г.Покана по реда на на чл.93б, ал.3 от ЗОП във връзка с рамково споразумение № СПОР-45/14.10.2014 г. с предмет "Доставка на канцеларски материали", Обособена позиция № 2 "Доставка на пликове и бланки"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки    2014-11-25 17:39:272014-12-02 17:00:002014-11-25 17:51:050.00
000012014002126-822/04.12.2014 г.Покана по реда на чл.93б, ал.3, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на автомобилно гориво, доставяно чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки    2014-12-04 17:18:142014-12-11 17:00:002014-12-04 17:22:00360.00
000012014001800210-2013-000426-954/02.12.2013 г.Покана по реда на чл.93б, ал.1 от ЗОП във връзка рамково споразумение № С-37/22.10.2013г, сключено от Централния орган за възлагане на обществени поръчкиОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки отворена   2014-11-28 16:47:58 2014-11-28 16:49:220.00
00001201500558005-370/31.10.2014 г.Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за периода 01.10.2014 г. - 31.10.2014 г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки     2014-11-12 16:55:46 2014-11-12 16:56:210.00
00001201500558005-375/04.11.2014 г.Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.9 и т.16 от ЗОП за периода 01.10.2014 г. -31.10.2014 г.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки     2014-11-12 17:01:11 2014-11-12 17:01:390.00
00001201500558005-427/28.11.2014 г.Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОППРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки     2014-12-02 09:59:53 2014-12-02 10:01:090.00