ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

АОП номер № на ел.препискаВъзложител ОписаниеТип Вид на
процедурата
Обект на ОП Статус на
ОП
Код на ОП
(CPV)
NUTS кодКраен срок за подаване
на оферти/заявления
Стойност без
ДДС
00388-2019-00152019-0017Българска национална телевизия„Осигуряване на въоръжена денонощна физическа охрана и пропускателен режим на РТВЦ Благоевград на БНТ, ул. "Иван Михайлов" № 56 и РТВЦ Русе на БНТ, ул. „Цариброд“, № 6"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворенаBG41107.05.2019 17:00:00201600.00
00349-2019-00082019-0008Българско национално радио„Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени от краен снабдител за обекти на БНР по обособени позиции"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставкиотворена09310000-5BG250000.00
90875689087568Община Твърдица„Рехабилитация на улици в община Твърдица, област Сливен”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоотворена45233252BG34207.05.2019 17:00:000.00
05024-2019-0007 T-РД-27-27Министерство на туризма “Организиране на Международна конференция за устойчиви инвестиции в туризма”.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслугизатворена 18.04.2019 17:30:00300000.00
00303-2019-0007Община Велики ПреславИзпълнение на строително-монтажни работи в рамките на проект BG16RFOP001-5.002-0023 „Създаване на център за грижа за лица с умствена изостаналост в с. Имренчево, община Велики Преслав“, фина[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствоотворена45210000BG33307.05.2019 17:00:00433982.27
012349087494СБРДЦП "Света София" ЕООД„Приготвяне и доставка на храна за нуждите на пациентите, придружителите и персонала на „Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Св. София“ ЕООД“[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворена15894220BG41125.04.2019 16:30:0052204.00
01183-2019-0002907257 ; 907261; 907607РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА ДГС Мъглиж -„Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАСъстезателна процедура с договарянеуслугиотворена77231400BG34423.05.2019 17:00:00416193.00
01183-2019-0001907205 ; 907208;907545РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА ДГС Гурково-„Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горск[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугиотворена77231400BG34423.05.2019 17:00:00372109.03
00307-2019-001516.00 - 70/15.04.2019г.Община Козлодуй"Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на "Изграждане на гробищен парк в с. Гложене""ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствоотворена45200000BG31308.05.2019 17:00:000.00
00349-2019-00072019-0007Българско национално радио"Разработване на нови функционалности и поддръжка на счетоводна система „Конто“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугиотворена72212443BG16.05.2019 17:00:00200000.00
90874492019-0016Българска национална телевизия“ДОСТАВКА НА ЧЕТИРИ БРОЯ ПОДВИЖНИ УСТРОЙСТВА ВТОРА УПОТРЕБА ЗА ПРЕНОС НА ВИДЕОСИГНАЛИ И ЗВУК ПОСРЕДСТВОМ МОБИЛНИ МРЕЖИ“ На основание чл. 29, ал. 1 от ППЗОП и във връзка с чл. 44, ал. 3, т[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкизатворенаBG41122.04.2019 17:00:0069900.00
00303-2019-0006Община Велики ПреславИзпълнение на СМР „Реконструкция и рехабилитация на ул "Отец Паисий” и ул "Йоан Екзарх" по проект “Реконструкция и рехабилитация на улици в град Велики Преслав“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствоотворена45233140 BG33302.05.2019 17:00:00506513.12
00307-2019-001416.00-69/11.04.2019Община Козлодуй"Доставка на подземни контейнери"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставкиотворена34928480BG31302.05.2019 17:00:000.00
00388-2019-0014 2019-0015Българска национална телевизия"Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на БНТ". На основание чл. 29, ал. 1 от ППЗОП и във връзка с чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при подготовката на д[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугиотворена30199770BG41117.05.2019 17:00:00355000.00
00349-2019-00062019-0006Българско национално радио„Осигуряване на данни за обема, профила и моделите на слушане на радиоаудиторията чрез национално представително социологическо проучване“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслугиотворена79320000 02.05.2019 17:00:0040000.00
90873972019-0014Българска национална телевизияПрограмиране и цялостно изграждане на структурата и визията на сайта BNT.BG. На основание чл. 29, ал. 1 от ППЗОП и във връзка с чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при подготовката на документация за об[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугизатворенаBG41122.04.2019 17:00:0069999.00
00388-2019-00132019-0013Българска национална телевизия„Предоставяне под наем на технически средства и технологични мощности за отразяване на посещението на Папа Франциск в Република България.“, На основание чл. 29, ал. 1 от ППЗОП и във [...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслугизатворена32324300BG41116.04.2019 17:00:00190000.00
00303-2019-0005Община Велики ПреславДоставка на оборудване и обзавеждане в рамките на проект BG16RFOP001-5.002-0023 "Създаване на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в с. Имренчево, община Велики ПреславОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставкиотворена39000000BG33330.04.2019 17:00:0032718.82
05024-2019-0006Т-РД-27-26Министерство на туризма„Мониторинг на морските плажове през 2019 г.“ с 5 (пет) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Предоставяне на актуални данни и установяване на технически характеристики на морск[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугиотворена71250000BG310000.00
00307-2019-001316.00-67/08.04.2019 г.Община Козлодуй„Инженеринг – проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор по време на строителството на паркинг в жк 3 – Юг до ДГ „Звънче” в гр. Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителствоотворена45223300BG31313.05.2019 17:00:000.00
00303-2019-0004Община Велики ПреславСтроителни и монтажни работи ( СМР ) за изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в населени места на община Велики Преслав - с. Златар, с. Миланово, с[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствоотворена45332200; 45233252BG33325.04.2019 17:00:001811923.00
04870-2019-0004111-2619-03.04.2019Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продуктиОрганизиране и провеждане на специализирано обучение на тема: "Актуални проблеми в прилагането на законодателството и контрола в областта на ценообразуването и реимбурсирането на[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслугиотворена80510000BG41107.05.2019 17:30:005292.00
905776РСТ19-РД93-1/ 03.04.2019г.Столична община - район "Студентски"Частично обновяване, реконструкция на фасадата на ДГ № 78 „Детски свят“ и въвеждане на мерки за енергийна ефективностОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствоотворена45000000, 45320000, 45453100BG4110.00
00388-2019-0012 2019-0012Българска национална телевизия„ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДИННА СЪРВЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЦЕЛИТЕ НА БНТ“. На основание чл. 29, ал. 1 от ППЗОП и във връзка с чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при подготовката на документация за обществен[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиотворена48820000BG41108.05.2019 17:00:00680000.00
907601РД 05-257/16.04.2019 г.Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет„Строителен надзор на обект: „Основен ремонт и преустройство на кухненски блок и столова в административна сграда на ДАБ при МС за обособяване на работни помещения и архивохранил[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслугиотворена71520000BG41107.05.2019 17:00:0019030.00