ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

АОП номер № на ел.препискаВъзложител ОписаниеТип Вид на
процедурата
Обект на ОП Статус на
ОП
Код на ОП
(CPV)
NUTS кодКраен срок за подаване
на оферти/заявления
Стойност без
ДДС
00661-2019-0008ЗОП-15-00/119/14.06.2019г.Община БеленеУпражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти на Община Белене по 4 обособени позиции.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена71520000BG31404.07.2019 17:00:0036000.00
908907223-02-8/11.06.2019г.ЦСМП-ЛОВЕЧДоставка на медицински консумативи,дезинфектанти и инстроментариум за нуждите на ЦСМП-ЛовечПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворенаBG31524.06.2019 16:30:0022400.00
908907126-02-7/11.06.2019ЦСМП-ЛОВЕЧДоставка на медикаменти-лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-ЛовечПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворенаBG31524.06.2019 16:30:0045000.00
9158962019-03Народен театър "Иван Вазов"Доставка на нетна активна електрическа енергия за обекти на Народен театър „Иван Вазов“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставкиотворена09310000BG41101.07.2019 17:00:00170000.00
00307-2019-002216.00-92/10.06.2019г.Община Козлодуй„Рехабилитация на уличното осветление на град Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствоотворена45310000BG31301.07.2019 17:00:000.00
00307-2019-002116.00-89/10.06.2019 г.Община Козлодуй„Рехабилитация на улична мрежа на територията на общината”.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствоотворена45230000BG31302.07.2019 17:00:000.00
00303-2019-0009Община Велики ПреславДоставка на нов автомобил по проект BG05M9OP001-2.040-0090 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Велики ПреславОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставкиотворена39000000BG33327.06.2019 17:00:0030000.00
01387-2019-000501387-2019-0005Община Никола Козлево„Основен ремонт на ул. „Христо Ботев“ – с. Църквица“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоотворена45233161. 45233252, 45233300BG33301.07.2019 17:00:00232760.83
90889352019-04Община Сатовча„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Сатовча, свързани с управление и отчитане на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабил[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена79400000, 71541000BG41317.06.2019 17:00:0054558.93
915996Т-РД-27-36Министерство на туризма„Доставка на компютърна и офис-техника за офисите на 9 (девет) броя Организации за Управление на Туристическите Райони (ОУТР) в изпълнение на проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капа[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиотворена30000000BG17.07.2019 17:30:0084413.99
908879416.00-86/03.06.2019 г.Община Козлодуй"Вътрешен ремонт на ОДЗ "Радост" в с. Гложене, община Козлодуй"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоотворена45200000BG31313.06.2019 17:00:000.00
9088843УС-880/04.06.2019Г.Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет„Застраховане на сградния фонд, сървърите, компютърната техника и други ДМА на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните й поделения“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена66000000BG41114.06.2019 17:00:0033000.00
УС-840/28.05.2019 г.Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)“ Рамково споразумение № СПОР-6/18.04.2019 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиотворена30125100BG41112.06.2019 17:00:0058000.00
9088777Община Велики ПреславИзбор на строител по смисъла на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж: „Основен ремонт на ул. „Иван Вазов“ с. Драгоево. Подробно описание на СМР са приложени в КС и инвестиционния проектПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоотворена45000000BG33313.06.2019 17:00:0080416.67
90887492019-O-0005Българско национално радио„Ежедневен транспорт на служители на Лентохранилище Боровец“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена60140000BG41210.06.2019 17:00:0022000.00
УС-838/28.05.2019 г.Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет"Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Brother (Брадър) Canon (Канон)" Рамково споразумение № СПОР-5/18.04.2019 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиотворена30125100BG41111.06.2019 17:00:0038000.00
00349-2019-00132019-0013Българско национално радио„Инженеринг – проектиране и строителство за подмяна на съществуващо фасадно остъкляване на БНР, Програмно – редакционна сграда, находящ се в р. София, район „Лозенец“, парцел II-БН[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствоотворенаBG41120.06.2019 17:00:00720000.00
91432592-00-102/31.05.2019"Географска информационна система - София" ЕООДИзвършване на текуща поддръжка на информационната система на кадастралните и регулационните планове на Столична общинаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугиотворена724222BG41201.07.2019 17:30:00720000.00
00057-2019-000300057-2019-0003Община Твърдица„Доставка на хранителни продукти за заведенията за социални услуги на територията на Община Твърдица по шест обособени позиции: Позиция № 1: „Хляб и хлебни изделия” Позиция № 2[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиотворена15000000BG34212.07.2019 17:00:000.00
00897-2019-0004ОП3-ПД/ 2019Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – ВарнаОсигуряване на невъоръжена физическа охрана, пропускателен режим и сигнално-охранителна дейност на обект "Център по хидро- и аеродинамика - Варна": недвижим имот, включващ зелени площи и сградиОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслугиотворена79713000BG33117.06.2019 16:30:00250000.00
УС-839/28.05.2019 г.Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет"Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на ДАБ при МС" Рамково споразумение № СПОР-9/18.04.2019 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиотворена30125100BG41110.06.2019 17:00:0012500.00
00349-2019-00122019-0012Българско национално радио„Доставка на хигиенни материали за нуждите на БНР“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставкиотворена39830000BG21.06.2019 17:00:0050000.00
УС-839/28.05.2019 г.Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет"Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на ДАБ при МС" Рамково споразумение № СПОР-9/18.04.2019 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиотворена30125100BG41110.06.2019 17:00:0012500.00
908872023Община Първомай“Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Община Първомай”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена64212000BG42110.06.2019 17:00:0069990.00
УС-841/28.05.2019г.Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг за нуждите на ДАБ при МС" Рамково споразумение № СПОР-4/18.04.2019г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиотворена30125100BG41107.06.2019 17:00:0045000.00