ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

АОП номер № на ел.препискаВъзложител ОписаниеТип Вид на
процедурата
Обект на ОП Статус на
ОП
Код на ОП
(CPV)
NUTS кодКраен срок за подаване
на оферти/заявления
Стойност без
ДДС
908499516.00-18/18.01.2019г.Община Козлодуй„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна и републиканска транспортни схеми, квота на община Козлодуй, съгласно утвърдени маршрутни разписания по обособени позиции” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена60112000BG31325.01.2019 17:00:000.00
00303-2019-0001Община Велики ПреславИзвършване на доставки на обзавеждане и оборудване във връзка със създаването на Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства [...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставкиотворена33196200, 39000000BG33308.02.2019 17:00:0086789.00
90849929084992Община Никола Козлево„Доставка на горива за зареждане на автомобилите, собственост на Община Никола Козлево - 2019“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворена09132000, 09134200BG33325.01.2019 16:30:0069000.00
888783№26-04-01/16.01.2019ЦСМП-ЛОВЕЧОпределяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите от филиалите на ЦСМП ЛовечОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслугиотворена30199770BG31511.02.2019 16:30:000.00
01387-2019-000101387-2019-0001Община Никола Козлево „Доставка на хляб срещу талони, отпуснати от Община Никола Козлево като еднократна помощ на нуждаещите се лица и семейства с постоянен и настоящ адрес на територията на община Никола Козлево“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворена15811100BG33307.02.2019 16:30:0051916.67
00307-2019-000316.00 - 14/16.01.2019г.Община Козлодуй"Дезинсекция на комари и хлебарки, дератизация и дезакаризация - борба с кърлежите на обществено полезни тревни площи на територията на община Козлодуй през 2019 година"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслугиотворена90921000BG31306.02.2019 17:00:000.00
00388-2019-0002 2019-0002Българска национална телевизия„Доставка на обществена мобилна телефонна услуга и мобилен интернет”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугиотворена64212000BG41115.02.2019 17:00:00500000.00
05600-2019-00010002НЧ "Иван Вазов-1872"Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Народно читалище "Иван Вазов - 1872" гр. Берковица в изпълнение на проект "Повишаване качеството на културния живот в община Берковица [...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиотворена44115800BG31227.02.2019 17:00:00296197.06
00388-2019-00032019-0002Българска национална телевизияДоставка на канцеларски метериали за нуждите на БНТОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянедоставкиотворена30192000BG41117.01.2019 17:00:00150000.00
00661-2019-0001ЗОП-15-00/19 от 14.01.2019 г.Община Белене„Разработване на уеб базирана платформа с мобилна интернет версия на български, румънски и английски език за насърчаване на съвместните бизнес инициативи в транс-граничния регион[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена72000000BG31407.02.2019 17:00:00242522.00
00182-2019-000100182-2019-0001ОБЩИНА ВЕНЕЦ„Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване, необходим за нуждите на Община Венец“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворена34144511BG33301.02.2019 16:30:00158333.33
00388-2019-0001 2019-0001Българска национална телевизияРазширение на системата Avid Interplay Archive на производсвената сисетема Avid , внедрена в БНТОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиотворена30210000BG41122.01.2019 17:00:001700000.00
00057-2019-000100057-2019-0001Община Твърдица„Строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Сборище, община Твърдица”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителствоотворена45231300BG34214.02.2019 17:00:000.00
покана № 22-ОП-1/ 08.01.2019Министерство на културата Извършване на реинжинеринг на комуникационната и кабелна инфраструктура на МКПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена 17.01.2019 17:30:000.00
покана изх. № 22-ОП-2/ 08.01.201Министерство на културата Извършване на реинжинеринг на комуникационната и кабелна инфраструктура на МКПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена 17.01.2019 17:30:000.00
2019-1Дирекция за Национален Строителен контрол„Закупуване на компютърни конфигурации, мултифункционални устройства, шредери и външен твърд диск“. Поръчката е разделена на обособени позиции, които са подробно посочени в Техн[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворена30000000BG21.01.2019 17:30:0012150.00
00307-2019-000216.00-5/08.01.2019г.Община Козлодуй„Доставка на течни горива – бензин А95Н, бензин А100Н, дизелово моторно гориво и газ пропан-бутан, за зареждане на автомобилите на Община Козлодуй чрез карти за безналично плащане” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставкиотворена09134200, 09132100, 09122000BG3130.00
9084712Дирекция на Природен парк "Персина"Изготвяне на проект, доставка и монтаж на допълнително оборудване за подобряване на работата на повдигателните механизми на таблените затвори /саваци/ на "Северен шлюз", намиращ се [...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворена42900000BG31423.01.2019 15:00:0069000.00
908460626-02-1/03.01.2019ЦСМП-ЛОВЕЧДоставка на резервни части,сервизно обслужване и ремонт но МПС- санитарни автомобили на ЦСМП-Ловеч по три обособени позицииПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена50100000,34900000BG31511.01.2019 16:00:000.00
2121212198798798Нов възложителОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиотворенаBG27.01.2019 00:00:000.00
00307-2019-000116.00-1/02.01.2019 г.Община Козлодуй"Изработване на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството за реконструкцияи рехабилитация на уличната мрежа и изграждане на кръг[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслугиотворена71320000BG31323.01.2019 17:00:000.00
01387-2018-001801387-2018-0018Община Никола КозлевоСМР за осигуряване проводимостта на речното легло на р. Хърсовска (дере), с. КаравеловоОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителствоотворена45246000BG33311.02.2019 16:30:00574103.33
9084553Община Велики ПреславИзбор на изпълнител за услуга „Поддържане, ремонт и профилактика на системата за улично осветление на територията на община В. Преслав през 2019 гПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена50000000BG33304.01.2019 17:00:0045833.33
00182-2018-001000182-2018-0010ОБЩИНА ВЕНЕЦ„Доставка на нeтна електрическа енергия и избор на коoрдинатор на балансираща група на община Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворена09310000BG33318.01.2019 16:30:00105000.00
01387-2018-001701387-2018-0017Община Никола Козлево„Доставка на хранителни продукти за нуждите на общински детски градини и Обществена трапезария на ОП „Социални дейности“ – 2019 г.”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Х[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворена15810000, 15100000, 15220000, 15551000, 1580000, 03220000, 15300BG33318.01.2019 16:30:00149750.00