ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

АОП номер № на ел.препискаВъзложител ОписаниеТип Вид на
процедурата
Обект на ОП Статус на
ОП
Код на ОП
(CPV)
NUTS кодКраен срок за подаване
на оферти/заявления
Стойност без
ДДС
05024-2019-0014Т-РД-27-55Министерство на туризма„Организиране и провеждане на събития на територията на Република България за нуждите на Министерството на туризма“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслугиотворена 27.08.2019 17:30:0081940.00
00303-2019-0011Община Велики ПреславИзпълнение на комплекс от дейности, свързани с подготовка и осигуряване на проходимост при зимни условия (зимно поддържане) на общинската пътна мрежа на територията на Община В. ПреславОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслугиотворена90600000BG33304.09.2019 17:00:00116666.67
00307-2019-003116.00-136/13.08.2019г.Община Козлодуй„Приготвяне и доставка на готова храна, необходима за заведенията за социални услуги в Община Козлодуй по обособени позиции”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслугиотворена55520000BG31302.09.2019 17:00:000.00
00182-2019-000800182-2019-0008ОБЩИНА ВЕНЕЦ“Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2019/2020 г. в общ. Венец” с 4 позиции: І. Венец-Габрица-Венец; ІІ. Венец-Черноглавци-Венец; ІІІ. Венец-Ясенково-Борци-Венец; ІV. Венец-Буйновица-Изгрев-Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена60130000BG33326.08.2019 16:30:0061943.75
9091116/06.08.20191-ОП/06.08.2019г.БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФИЛМОТЕКАНастоящата поръчка включва дейности по изработване на инвестиционен проект за консервация, реставрация и адаптация на сградата на Българска национална филмотека, състоящ се от с[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена71220000BG41116.08.2019 17:30:0040100.00
00307-2019-003016.00 - 128/06.08.2019г.Община Козлодуй"Доставка на хранителни продукти за учебни заведения, детски ясли, както и за заведения за социални услуги в община Козлодуй за периода 2019 - 2021 година по обособени позиции"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиотворена15000000BG31310.09.2019 17:00:000.00
00307-2019-002916.00-125/06.08.2019г.Община Козлодуй„Извършване на охрана на обекти и на мероприятия на територията на община Козлодуй”, разделена на две обособени позицииОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслугизатворена79713000BG31312.08.2019 17:00:000.00
9091040Община Велики ПреславИзбор на изпълнител за обект: „Благоустрояване чрез ремонт на спортна площадка на ул. Захари Стоянов №2 в двора на закрито ОУ в с. Троица, общ. Велики ПреславПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоотворена45000000BG33315.08.2019 17:00:008300.83
90910242019-07Община Сатовча„Избор на изпълните за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ III, кв. 35 по плана на с. Сатовча, община Сатовча“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоотворена45000000, 45212200BG41316.08.2019 17:00:0088655.78
01387-2019-000701387-2019-0007Община Никола Козлево„Доставка на хляб срещу талони, отпуснати от Община Никола Козлево като еднократна помощ на нуждаещите се лица и семейства с постоянен и настоящ адрес на територията на община Никола Козлево – 2019 г.“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворена15811100BG33326.08.2019 17:00:0048333.33
90909099090909Община Никола Козлево„Доставка на дърва за нуждите на Община Никола Козлево – 2019 г.”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворена03413000BG33312.08.2019 17:00:0011666.67
9252802019-7Дирекция за Национален Строителен контролПоръчката има за цел да осигури доставката на 10 (десет) броя нови и неупотребявани леки автомобили за нуждите на Дирекцията за национален строителен контрол, съгласно изисквания, ко[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворена34110000BG20.08.2019 17:30:00200000.00
9252822019-6Дирекция за Национален Строителен контролСтроително монтажните работи, които ще се извършат са подробно описани в Техническата спецификация на Възложителя (КСС), която е неразделна част от документацията на обществената поръчка.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоотворена45000000BG41120.08.2019 17:30:00242000.00
00182-2019-000700182-2019-0007ОБЩИНА ВЕНЕЦ„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Венец” - за обекти: ул.[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворенаBG3332456.00
90909302019-5Дирекция за Национален Строителен контролЗакупуване на един брой асансьор за сградата на ДНСК, находяща се в гр. София, ул. Алабин № 35ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворена45313100BG41116.08.2019 17:30:0069990.00
00332-2019-00024Община Кричим„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, разделена в три самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Избор [...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслугиотворена71521000BG42114.08.2019 17:00:0018468.87
27Община ПървомайДоставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при община Първомай, разпределена по обособени позиции, както следва: Обособена позиция І:[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиотворена15000000BG42128.08.2019 17:00:001301369.19
9090561РСТ19-ДИ05-180/ 22.07.2019г.Столична община - район "Студентски"Изграждане на нова детска площадка с детски съоръжения за игра в ПИ № 68134.1600.84, част от УПИ I-за ОДЗ, находяща се в кв. 14а, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоотворена45000000,BG41102.08.2019 17:00:000.00
00897-2019-0007ОП4-ПС/ 2019Институт по металознание, съоръжения и технологии “акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – ВарнаСМР на хидроизолацията на покривите на блокове „Е” и „H” на територията на ЦХА-ВарнаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствоотворена45261400 – Изолационни и хидроизолационни работи на покривни конBG33119.08.2019 16:30:00239000.00
12Нов възложителОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиотворена1 26.07.2019 00:00:001.00
00307-2019-002716.00-117Община Козлодуй"Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на "Изграждане на гробищен парк в с. Гложене""ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянестроителствозатворена45200000BG31326.07.2019 17:00:000.00
00332-2019-00013Община Кричим„Извършване на СМР на обекти на община Кричим финансирани с безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видов[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствоотворена45214220BG42112.08.2019 17:00:00947635.60
22-ОП-18/22.07.2019 г.МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТАЗастраховка на класически музикални инструменти на Министерството на културатаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена66515200-5 05.08.2019 17:30:000.00
925176РД 05-505/30.07.2019 Г.Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет„Периодични доставки на 200 000 /± 20% литра гориво за отопление (Газьол за промишлени и комунални цели), за нуждите на териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Мин[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставкиотворена09134000BG411349800.00
00349-2019-00152019-0015Българско национално радио„Сервизно обслужване на служебните автомобили на БНР, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи, принадлежности към тях и почистване“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугиотворена50110000BG26.08.2019 17:00:00620000.00