ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

АОП номер № на ел.препискаВъзложител ОписаниеТип Вид на
процедурата
Обект на ОП Статус на
ОП
Код на ОП
(CPV)
NUTS кодКраен срок за подаване
на оферти/заявления
Стойност без
ДДС
Община ПървомайОбобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE
00307-2020-001916.00-64/31.03.2020 г. Община Козлодуй„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект” за реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, разположени на една права – ул. „Княз Дондуков” и ул. „Осво[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслугиотворена71320000BG31322.04.2020 17:00:000.00
00307-2020-001816.00-65/31.03.2020 г.Община Козлодуй„Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР по проект: Възстановяване елементите на уличното пространство на улици „Христо Ботев“ и „Радецки“, гр. Козлодуй – изграж[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугиотворена71521000BG31305.05.2020 17:00:000.00
00307-2020-001716.00 - 62/30.03.2020г.Община Козлодуй"Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на "Изграждане на гробищен парк в с. Гложене""ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствоотворена45200000BG31321.04.2020 17:00:000.00
90977209097720Община Никола Козлево„Доставка на пелети за нуждите на ДГ „Радост” и ДГ „Зорница”, община Никола Козлево – 2020 г.“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворена09111400BG33308.04.2020 17:00:0017550.00
909771916.00-60/27.03.2020г.Община Козлодуй„Доставка на механизирани машини и инструменти с общо и специално предназначение за нуждите на Община Козлодуй”, разделена на две обособени позиции, както следва: Обособена позиц[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворена42900000BG31307.04.2020 17:00:000.00
29Община ПървомайЦелта на поръчката е избор на изпълнител/и за изпълнение на строителни и монтажни работи по основен ремонт на част от съществуващите тротоарни настилки по ул. „Орфей” в участъка от[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоотворена45000000BG42109.04.2020 17:00:0070000.00
00182-2020-000600182-2020-0006ОБЩИНА ВЕНЕЦ„Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2020/2021 г. в община Венец с 4 позиции“: Обособена позиция №1: Венец-Габрица-Венец; Обособена позиция №2: Венец-Черноглавци-Венец; О[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиотворена60130000BG33329.04.2020 16:30:0073672.50
90974782020-07Община Сатовча„Ремонт на площадно пространство село Вълкосел, община Сатовча“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствозатворена45000000,45233260,45233262,45111000,...BG41331.03.2020 17:00:00101666.67
00182-2020-000500182-2020-0005ОБЩИНА ВЕНЕЦ„Доставка на нов комбиниран багер - товарач за нуждите на Община Венец“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворена43300000BG33315.04.2020 16:30:00125000.00
00307-2020-001516.00-56/20.03.2020г.Община КозлодуйИзграждане на детски площадки в междублоковите пространства на гр. Козлодуй и в селата на община КозлодуйОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствоотворена45236210BG31309.04.2020 17:00:000.00
909744016.00-54/20.03.2020г.Община Козлодуй"Вътрешен ремонт на офиси на Общинска администрация гр. Козлодуй"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствозатворена45453000BG31302.04.2020 17:00:000.00
909743404-2020ОБЩИНА ВЕНЕЦ„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в обществена сграда в УПИ V-234, кв.24, с. Венец - I етап: Реконструкция на покрив, подмяна на дограма и топлоизолиране на външни стени“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствоотворена45000000BG33303.04.2020 16:30:00202200.70
966749351/20.03.2020 г.СУ "Христо Ботев"Доставка на учебници и учебни помагала за учениците на СУ "Христо Ботев", гр.Айтос, по обособени позиции ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворена22112000BG34130.03.2020 16:00:0045905.00
33Община ПървомайПредмет на настоящата обществена поръчка е реконструкция на общински път PDV 1216 / I-8-Поповица-Б. река/ Първомай, кв. Дебър - Татарево, общ. Първомай. Пълният обхват и изчерпателното избр[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствоотворена45000000BG42127.04.2020 17:00:001692220.00
00307-2020-001616.00 - 55/20.03.2020г.Община Козлодуй"Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР при "Ремонт на уличната мрежа на територията на община Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугиотворена71521000BG31324.04.2020 17:00:000.00
90973992020-06Община Сатовча„Надстройка на смесена сграда с офиси и търговски помещения със зала за обществени мероприятия, находяща се в УПИ XXVI-175 , кв.19 по плана на село Сатовча, община Сатовча” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствозатворена45000000, 45210000BG41331.03.2020 17:00:00120833.33
90973972020-05Община Сатовча„Ремонт на елементите на техническа инфраструктура - съществуващ външен водопровод от събирателна шахта „Косовица" до съществуващ резервоар в ПИ 421, местност „Поглед", землище село Туховища, община Сатовча”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствозатворена45332200BG41330.03.2020 17:00:0091666.67
90973882020-04Община Сатовча„Ремонт на външен водопровод и съоръжения – Подмяна на етернитови тръби с полиетиленови тръби на външен водопровод в село Годешево, община Сатовча”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствозатворена45332200BG41330.03.2020 17:00:00123333.33
00307-2020-001316.00-52/19.03.2020г.Община Козлодуй"Доставка на гориво за отопление за изгаряне в стационарни горивни инсталации за нуждите на Община Козлодуй и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства за период от две години"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкадоставкизатворена09135100BG3130.00
00307-2020-001416.00-53/19.03.2020г.Община Козлодуй„Избор на изпълнител на СМР за обект: „Благоустрояване на пространството, разположено източно от читалище „Христо Ботев” - УПИ I, кв. 182 в град Козлодуй””ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствоотворена45112711BG31310.04.2020 17:00:000.00
90973769097376Община Никола Козлево„Доставка на дърва за нуждите на Община Никола Козлево – 2020 г.”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиотворена03413000BG33313.04.2020 16:30:0015625.00
806503УС-198/3/18.03.2020 г.Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет„Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на ДАБ при МС“ (Военна рампа) по Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиотворена39100000BG41130.03.2020 23:59:0018000.00
32Община ПървомайПредметът на поръчката е изпълнение на дейности по „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска /IV класна/ пътна мрежа на територията на Община Първомай и улична мрежа в град Пъ[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугиотворена90620000BG42111.05.2020 17:00:00475.00
90973319097331Община Никола Козлево„Избор на оператор за отпечатване, опаковане в индивидуални пликове и доставка на ваучери за храна съгласно Наредба № 7/09.07.2003 г. на МТСП и МФ“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиотворена30199770BG33309.04.2020 16:30:0039000.00