Разглеждане на документи към ОП

Информация за ОП

Възложител: Община Велики Преслав
АОП номер: 00303-2019-0017
№ на ел.преписка:
Описание: Извършване на доставки на оборудване и обзавеждане в рамките на проект BG05M9OP001-2.019-0002 „Разкриване на социалните услуги Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Център за обществена подкрепа в гр. Велики Преслав“, финансиран по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, по две обособени позиции Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на оборудване“ Обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на обзавеждане“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
0000120190159000117.10.2019 12:10:26решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 017/17.10.2019 г. и одобрено Обявление17.10.2019 12:12:03
0000120190159000217.10.2019 12:11:21документация за участие в процедуритеДокументация съгласно чл. 31, ал. 1 от ЗОП17.10.2019 12:12:04
0000120190159000304.11.2019 08:28:18разясненията по документациите за участиеРазяснения по писмено питане изх. № 26-00736(19)1 от 01.11.2019 год.04.11.2019 08:28:25
Назад към ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ