ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012018000701653-2018-0002АП-11-7Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг - проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за следния обект: ,,СПЕШНИ НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОВОДИМОСТТА НА Р. ОСЪМ В РАЙОНА НА ПЪТ II-35 (KM 53+000), С ЦЕЛ БОРБА С ПОСЛЕДИЦИ ОТ БЕДСТВИЯ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеотворена810326.8145000000BG3152018-07-19 13:18:012018-08-20 17:00:002018-07-19 13:31:50810326.81
000012018000701653-2018-0001АП-11-5/25.05.2018Изпълнението включва изпълнение на СМР при спазване, а където е необходимо и чрез адаптиране на конструктивните решения заложени в РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ХТС „ДОЛНОТО ЕЗЕРО“. Аварийно-възстановителните мероприятия имат за цел да гарантират запазването на стабилитета и целостта на ХТС и приоритетно обхващат следните видове дейности: 1. Възстановяване на експлоатационните и технологични характеристики на затворните органи (два плоски савака и прилежащи устои) на облекчителното съоръжение разположено в дясната част на ХТС, служещи за основно изпускане на вода и регулиране на нивото в ХТС “Долното езеро”. Подмяна на съществуващите аварирали затворни органи с нови. Реконструкция на съществуващите устои попадащи в зоната на затворните органи. 2. Изграждане на нова противофилтрационна бариера по цялата дължина на преградната каменнозидана, насипна стена с цел да се спрат множеството филтрационни потоци, както и развитието нови филтрационни процеси създаващи предпоставки за загуба на устойчивост и компрометиране на ХТС. За постигане на необходимата водоплътност и филтрационна устойчивост на преградното съоръжение следва да се изпълнят предписанията на работния проект предвиждащи изпълнение на инжекционни дейности под високо налягане по технологията джет граутинг (струйно инжектиране) с обща дължина на третирания участък от 85 метра и дълбочина на противофилтрационната завеса до 8 метра. 3. Реконструкция на преливника в средната част на ХТС, чрез надграждане на преливния ръб. 4. Подобряване на техническото състояние и достъпност до затворните органи чрез подмяна на 2 броя метални пасарелки. 5. Подмяна на плосък затвор (един брой савак) при водовземен канал в средната част на стената. 6. Рехабилитация и частично изграждане на нови дънни и стенни облицовки в зоната преди и в началото на отвеждащия канал, разположен в десния скат на ХТС “ДОЛНОТО ЕЗЕРО”.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопряко договаряневъзложена515000.0045247210,45247211,45247212,45247220BG3152018-05-25 10:09:232018-06-05 17:00:002018-05-25 10:14:03515000.00
00001201800059075549АП-11-4/02.05.2018 г.Изработване на помощен план, план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Лисец, община Ловеч, и местността „Кръстопът“ в землището на гр. ЛовечПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена37500.0071354300BG3152018-05-02 14:25:062018-05-16 17:00:002018-05-02 14:46:3537500.00
00001201500039044314АП-11-4/28.07.2015 г.Доставка на горива за автомобилите на Областна администрация Ловеч чрез периодична покупка с карти за безналично плащанеПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки отворена 09132000 2015-07-28 16:56:362015-08-10 16:00:002015-07-28 17:27:1845000.00