Профил на купувача на община Първомай

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
0000120180073 00646-2018-000721Доставка на твърди горива - въглища тип „Брикети” и тип „Донбас”, дърва за огрев и дървесни пелети за нуждите на община Първомай за отоплителен сезон 2018 - 2019 г., обособена в три самостоятелни позиции, както следва: Първа обособена позиция – въглища тип „Брикети” и въглища тип „Донбас”. Втора обособена позиция – дърва за огрев. Трета обособена позиция – пелети. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена58011.0003413000; 09111000; 09111220BG4212018-09-04 11:58:162018-09-18 14:00:002018-09-04 17:31:5958011.00
0000120180073907945322Изпълнение на СМР по общински пътища с две обособени позиции : обособена позиция 1 : строеж „ Рехабилитация на път PDV 1213 Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-Буково; участък Бяла река-Православен “ И обособена позиция 2 : строеж „ Рехабилитация на път PDV 1210 (III-667) Първомай—Караджалово-граница общини (Първомай-Димитровград)-Скобелево-Сталево-Ябълково(HKV1009); участък Първомай - Караджалово. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена215000.0045000000BG4212018-08-09 10:55:262018-08-27 17:00:002018-08-09 11:27:49215000.00
0000120180060 00646-2018-000620„ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТИПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”: 1) „Изготвяне на работен проект в съответствие с Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, от 21 Май 2001 г. и упражняване на авторски надзор по време на СМР за „Реконструкция на улици в гр.Първомай” 2) „Изработване на инвестиционен проект по части за въвеждане на енергоспестяващи мерки за сграда в експлоатация и упражняване на авторски надзор”. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги прекратена128000.0071320000BG4212018-05-28 09:37:172018-06-18 17:00:002018-05-28 15:05:31128000.00
0000120180061907563321Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Община Първомай.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена69990.0064212000BG4212018-05-03 08:39:292018-05-10 17:00:002018-05-03 14:42:0769990.00
000012018005800646-2018-000519Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV 1217 /I-8, Поповица – Бяла река/ Първомай, кв. Дебър – Брягово – Искра - / PDV 3219/, в участъка от път Републикански път I-8 (Поповица – Бяла река) до с. БряговоОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство затворена5284877.6045233120BG4212018-04-16 08:36:352018-05-30 17:00:002018-04-17 15:37:395284877.60
000012018005700646-2018-000418Консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV 1217 /I-8, Поповица – Бяла река/ Първомай, кв. Дебър – Брягово – Искра - / PDV 3219/, в участъка от път Републикански път I-8 (Поповица – Бяла река) до с. Брягово". ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги затворена52848.7879411000BG4212018-04-02 11:00:462018-04-26 17:00:002018-04-02 14:14:2852848.78
0000120180056Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2017г.ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2018-03-29 10:51:05 2018-03-29 10:51:19 
000012018005500646-2018-000317Упражняване на строителен надзор при реализацията на проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV 1217 /I-8, Поповица – Бяла река/ Първомай, кв. Дебър – Брягово – Искра - / PDV 3219/, в участъка от път Републикански път I-8 (Поповица – Бяла река) до с. Брягово"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги затворена105697.5571521000BG4212018-03-22 13:42:262018-05-03 17:00:002018-03-26 12:18:47105697.55
000012018005400646-2018-000216Доставка на течни горива - бензин А95Н и дизелово гориво чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства (МПС) и техника на община Първомай. Стоката, предмет на настоящата обществена поръчка, е стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена184340.0009132100, 09134200BG4212018-02-20 11:16:202018-03-13 17:00:002018-02-21 10:37:10184340.00
000012018005300646-2018-000115Избор на изпълнител за строителство по въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради, общинска собственост по две обособени позиции, както следва : Обособена позиция № 1 „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на „МБАЛ – Първомай“ ЕООД, община Първомай“ и Обособена позиция № 2 „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на „Медицински център I – Първомай“ ЕООД, община Първомай“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена823118.3045000000BG4212018-02-12 13:48:442018-03-14 17:00:002018-02-12 15:34:16823118.30
0000120170053906785920изпълнение на строеж "реконструкция на общински път PDV 1213 Първомай-Буково, участък Първомай - Бяла река ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена210000.0045000000BG4212017-08-31 10:38:212017-09-18 17:00:002017-08-31 10:47:02210000.00
0000120170053906768919„Доставка на въглища тип “Брикети“, въглища тип “Донбас“, дърва за огрев /твърда дървесина/ и дървесни пелети за нуждите на община Първомай за отоплителен сезон 2017-2018 година”, обособена в три самостоятелни позиции, както следва: Обособена позиция № 1 “Доставка на въглища тип “Брикети” и въглища тип “Донбас”; Обособена позиция № 2 “Доставка на дърва за огрев / твърда дървесина/”; Обособена позиция № 3 “Доставка на дървесни пелети”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена48015.0009110000BG4212017-08-25 15:55:042017-09-04 17:00:002017-08-25 16:03:4548015.00
000012017005000646-2017-000614„ Обществен превоз на пътници по линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми от квотата на Община Първомай по обособени позиции“ 1. Обособена позиция № 1: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии: ПЛОВДИВ – ПЪРВОМАЙ / през Асеновград/; ПЪРВОМАЙ – БУКОВО; ПЪРВОМАЙ – ВОДЕН; ПЪРВОМАЙ – ИСКРА; ПЪРВОМАЙ – ДЪЛБОК ИЗВОР 2. Обособена позиция № 2: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии: СТАРА ЗАГОРА – ПЪРВОМАЙ; ПЛОВДИВ – ПЪРВОМАЙ /през Градина/; ПЪРВОМАЙ – КАРАДЖАЛОВО; ПЪРВОМАЙ – КРУШЕВО; ПЪРВОМАЙ – ДОБРИ ДОЛ; ПЪРВОМАЙ –ВИНИЦА; ВЪТРЕШНОГРАДСКА ЛИНИЯ № 1 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена634093.0060100000,60112000BG4212017-07-26 09:09:042017-08-31 17:00:002017-07-27 10:03:36634093.00
000012017004600646-2017-000513„Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на улица "Първа“ в с. Буково, община Първомай" ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена366000.0045000000, IA01, IA02, JA04BG4212017-06-21 10:24:052017-07-21 17:00:002017-06-21 14:15:52366000.00
000012017005318изпълнение на строеж "Канализационни клонове на територията на стопански двор №1 в гр. ПървомайПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена126000.0045000000BG4212017-06-13 12:41:132017-06-29 17:00:002017-06-13 12:46:49126000.00
000012017005317изпълнение на строеж "Аварийно-възстановителни работи на подпорна стена на ул. 16-та в с. Буково, община ПървомайПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявавъзложена190438.0045000000BG4212017-06-13 12:07:562017-06-29 17:00:002017-06-13 12:21:13190438.00
000012017004416Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Община Първомай.ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена70000.0064212000BG4212017-04-06 16:25:102017-04-13 17:00:002017-04-06 16:41:5970000.00
0000120170042№ 24-03-15 от 31.03.2017 г.Информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2016 г.ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2017-03-31 16:09:57 2017-03-31 16:10:02 
000012017004100646-2017-000412„Инженеринг – проектиране, строителство за основно обновяване на материалната база на „ПГСС Васил Левски“, гр. Първомай и осъществяване на авторски надзор“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена965711.6645000000BG4212017-03-09 09:07:242017-04-07 17:00:002017-03-09 11:15:26965711.66
000012017004000646-2017-000311„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект BG16RFOP001-3.002-0020 „Подобряване на материално-техническата база на Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда“, по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на ученическо обзавеждане за нуждите на ПГСС „Васил Левски“, гр. Първомай“; Обособена позиция № 2 „Доставка на ученическо оборудване за нуждите на ПГСС „Васил Левски“, гр. Първомай“; Обособена позиция № 3 „Доставка и монтаж на компютърна и аудио-озвучителна техника за нуждите на ПГСС „Васил Левски“, гр. Първомай“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки възложена27788.0039160000BG4212017-03-02 09:09:042017-03-31 17:00:002017-03-02 13:37:4627788.00
000012017003900646-2017-0002 10„Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работен инвестиционен проект и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проект BG16RFOP001-3.002-0020 „Подобряване на материално-техническата база на Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена48212.5071520000BG4212017-03-01 09:36:192017-03-30 17:00:002017-03-01 15:03:0548212.50
000012017003800646-2017-0001 9„Изработване на проект за Общ устройствен план на община Първомай, област Пловдив, включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка на съвместимостта (ОС)“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена182884.6271410000BG4212017-02-22 15:13:262017-03-17 17:00:002017-02-22 17:04:51182884.62
000012016003700646-2016-00058„Доставка на течни горива, чрез електронни карти за безналично плащане, за моторни превозни средства и техника на община Първомай ”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки възложена165000.0009100000BG4212016-11-21 14:50:272016-12-13 17:00:002016-11-21 16:37:34165000.00
000012016003624-03-52/28.10.2016г.Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с предмет: “Доставка на течни горива за нуждите на общински обекти и автомобили в Община Първомай – 3 обособени позиции: Първа позиция „Доставка на дизелово гориво”; Втора позиция -„Доставка на безоловен бензин А 95 Н”; Трета позиция - „Доставка на бензин А 98 Н””, открита с Решение № РД-21-6/12.06.2014г. на кмета на община Първомай и обявена в РОП на АОП с № 00646-2014-0004 по Обособена позиция № 2 „Доставка на безоловен бензин А 95 Н” .ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2016-10-28 17:14:02 2016-10-28 17:14:09 
000012016003524-03-51/28.10.2016г.Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с предмет: “Доставка на течни горива за нуждите на общински обекти и автомобили в Община Първомай – 3 обособени позиции: Първа позиция „Доставка на дизелово гориво”; Втора позиция -„Доставка на безоловен бензин А 95 Н”; Трета позиция - „Доставка на бензин А 98 Н””, открита с Решение № РД-21-6/12.06.2014г. на кмета на община Първомай и обявена в РОП на АОП с № 00646-2014-0004 по Обособена позиция № 1 „Доставка на дизелово гориво”.ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2016-10-28 17:12:25 2016-10-28 17:12:39