Община Козлодуй

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012020026100307-2020-001916.00-64/31.03.2020 г. „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект” за реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, разположени на една права – ул. „Княз Дондуков” и ул. „Освободител”, находящи се в гр. Козлодуй, общ. Козлодуй и принадлежности и съоръжения към тях и упражняване на авторски надзор по време на строителните и ремонтни работи”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги отворена60000.0071320000BG3132020-03-31 10:04:362020-04-22 17:00:002020-03-31 16:25:150.00
000012020026000307-2020-001816.00-65/31.03.2020 г.„Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР по проект: Възстановяване елементите на уличното пространство на улици „Христо Ботев“ и „Радецки“, гр. Козлодуй – изграждане на тротоари, улично осветление и велоалея в участък от км 4+089 до км 2+340”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена12668.0071521000BG3132020-03-30 12:01:372020-05-05 17:00:002020-04-03 11:13:380.00
000012020025900307-2020-001716.00 - 62/30.03.2020г."Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на "Изграждане на гробищен парк в с. Гложене""ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство отворена79166.0045200000BG3132020-03-30 11:21:382020-04-21 17:00:002020-03-30 16:35:300.00
0000120200259909771916.00-60/27.03.2020г.„Доставка на механизирани машини и инструменти с общо и специално предназначение за нуждите на Община Козлодуй”, разделена на две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Доставка на моторни храсторези, моторни кастрачки – прътови, моторна самоходна косачка и моторни триони”; Обособена позиция № 2 – „Доставка на генератор, стартерна зарядна количка и пароструйка”. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена31149.0042900000BG3132020-03-27 11:15:112020-04-07 17:00:002020-03-27 13:39:320.00
000012020025700307-2020-001516.00-56/20.03.2020г.Изграждане на детски площадки в междублоковите пространства на гр. Козлодуй и в селата на община КозлодуйОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство отворена833332.0045236210BG3132020-03-20 12:31:542020-04-09 17:00:002020-03-20 15:31:480.00
0000120200262909744016.00-54/20.03.2020г."Вътрешен ремонт на офиси на Общинска администрация гр. Козлодуй"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявазатворена73913.2745453000BG3132020-03-20 11:11:452020-04-02 17:00:002020-03-20 11:18:080.00
000012020025500307-2020-001616.00 - 55/20.03.2020г."Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР при "Ремонт на уличната мрежа на територията на община Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена21666.0071521000BG3132020-03-20 09:23:112020-04-24 17:00:002020-03-23 13:16:090.00
000012020025400307-2020-001316.00-52/19.03.2020г."Доставка на гориво за отопление за изгаряне в стационарни горивни инсталации за нуждите на Община Козлодуй и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства за период от две години"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкадоставки затворена248500.0009135100BG3132020-03-19 16:31:56 2020-03-19 16:33:590.00
000012020025400307-2020-001416.00-53/19.03.2020г.„Избор на изпълнител на СМР за обект: „Благоустрояване на пространството, разположено източно от читалище „Христо Ботев” - УПИ I, кв. 182 в град Козлодуй””ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство отворена420313.2345112711BG3132020-03-19 14:05:202020-04-10 17:00:002020-03-19 16:34:500.00
0000120200262909697616.00-42/09.03.2020г.„Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Работен“ за изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр. Козлодуй“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена45000.0071221000BG3132020-03-09 18:14:342020-03-19 17:00:002020-03-09 18:27:5044686.61
000012020025200307-2020-001216.00-38/05.03.2020г."Доставка на гориво за отопление за нуждите на Община Козлодуй и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства за период от четири години"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки прекратена497000.0009135100BG3132020-03-05 11:33:32 2020-03-05 11:36:010.00
000012020025100307-2020-001116.00-36/28.02.2020г."Доставка на нови специализирани съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Козлодуй" разделена на обособени позиции.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки затворена167188.3134928480BG3132020-02-28 08:55:452020-03-20 17:00:002020-02-28 12:54:300.00
000012020025000307-2020-001016.00-34/26.02.2020г.„Избор на изпълнител на СМР за обект: „Благоустрояване на пространството, разположено източно от Читалище „Христо Ботев” - УПИ I, кв. 182 в град Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянестроителство прекратена420313.0045112711BG3132020-02-24 11:10:332020-03-10 17:00:002020-02-26 11:59:370.00
000012020024900307-2020-000816.00-27/14.02.2020г.„Доставка на природен газ /метан/ - компресиран за отопление за нуждите на обекти на община Козлодуй, за период от две години”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки затворена47916.6709100000, 09123000BG3132020-02-14 11:07:11 2020-02-14 11:09:290.00
000012020024800307-2020-000916.00 - 28/14.02.2020г."Ремонт на улична мрежа на територията на община Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство затворена2140752.0045233252BG3132020-02-13 15:00:502020-03-09 17:00:002020-02-14 15:59:060.00
0000120200253909622116.00-23/06.02.2020г.Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт, съгласно чл. 176б, ал. 2 и чл. 176в от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите и извършване на обследване за енергийна ефективност и съставяне на сертификат за енергийни характеристики, съгласно Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради на територията на Община КозлодуйПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена69000.0071324000BG3132020-02-06 14:05:302020-02-17 17:00:002020-02-06 15:28:3960000.00
000012020024600307-2020-000716.00-20/31.01.2020г.„Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. „Христо Ботев”) и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй” за обект: „Благоустрояване на пространството, разположено източно от Читалище „Христо Ботев” - УПИ I, кв. 182 в град Козлодуй””ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслуги възложена4000.0071248000BG3132020-01-31 14:16:28 2020-01-31 14:19:324000.00
000012020024500307-2020-000616.00-19/31.01.2020г.„Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслуги възложена9625.2371248000BG3132020-01-31 11:35:42 2020-01-31 11:38:379625.23
000012020024400307-2020-000516.00-17/29.01.2020г."Доставка на течни горива за зареждане на служебните автомобили на Община Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена540436.6709134200, 09132100, 09122000BG3132020-01-29 11:01:14 2020-01-29 11:06:590.00
000012020024300307-2020-000416.00-9/21.01.2020г.„Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслуги прекратена9625.2371248000BG3132020-01-21 15:21:552020-01-28 17:00:002020-01-21 16:01:210.00
000012020024200307-2020-000216.00-6/14.01.2020г.„Ремонт и поддържане на уличната мрежа на територията на община Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство затворена1666664.0045233252BG3132020-01-14 09:09:142020-02-03 17:00:002020-01-14 10:06:500.00
000012020024100307-2020-000316.00-7/15.01.2020г."Доставка на механизация за инсталация за компостиране, разположена на територията на Община Козлодуй", разделена на обособени позицииОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки затворена301400.0042900000BG3132020-01-13 14:50:032020-03-06 17:00:002020-01-17 11:32:330.00
000012020024000307-2020-000116.00 - 5/10.01.2020г."Дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация и дератизация на територията на община Козлодуй през 2020 година" ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги затворена75000.0090921000BG3132020-01-10 10:05:242020-01-31 17:00:002020-01-10 20:55:360.00
000012019023900307-2019-004316.00-219/30.12.2019г.Проектиране на приют за кучета в гр. Козлодуй и упражняване на авторски надзор по време на строителните и ремонтни работиОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги затворена12500.0071240000BG3132019-12-30 15:42:042020-01-20 17:00:002019-12-30 17:42:050.00
0000120200250909555416.00-217/23.12.2019г.„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за управление на проект „Благоустрояване на пространството източно от читалище "Христо Ботев", гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. "Христо Ботев") и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй” за обект „Благоустрояване на площадно пространство с плочи и правоъгълни зелени площи тип клоцове пред входа на сградата на Кметството и от страната към ул. „Христо Ботев“ в с. Гложене”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена3000.0079420000BG3132019-12-23 11:00:162020-01-10 17:00:002019-12-23 16:00:252700.00