Община Козлодуй

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012017007400307-2017-001616.00-37/21.03.2017г."Доставка на Гориво за отопление на община Козлодуй и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства за периода - 2017 година - 2018 година". Обект на обществената поръчка е доставката, чрез покупка на Гориво за отопление за изгаряне в стационарни горивни инсталации с код по CPV (2007) 09135100-5, и с код по КН 27101943, 27101962, 27101964 , 27101968 и 27101947, за нуждите на община Козлодуй и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства за периода - 2017 година - 2018 година. Поръчката е с периодично изпълнение, за период до 30.04.2018 година и ориентировъчните количества са следните: До 90 000 литра ±15%, като количеството е прогнозно и не задължава Възложителя да го закупи в пълен обем. Място на предаване (местонахождение/франкировка) на заявените количества горива франко обекти на Община Козлодуй както следва: 1. ОУ „Васил Априлов” - с. Хърлец; 2. ДГ „Радост” - с. Гложене;3. ОУ „Христо Ботев” - с. Гложене; 4. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” - с. Бутан; 5. Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост - с. Бутан.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки отворена160420.0009135100-5BG3132017-03-21 11:18:04 2017-03-21 13:30:360.00
000012017007200307-2017-1516.00-35/17.03.2017г.Ремонт на пътища, паркинги и площадки на територията на община КозлодуйОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство отворена250000.0045233252BG3132017-03-16 12:01:352017-04-19 17:00:002017-03-17 14:45:270.00
000012017007000307-2017-001416.00-34/15.03.2017„Изготвяне на Общ устройствен план на Община Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги отворена182884.0071410000BG3132017-03-10 16:57:322017-04-07 17:00:002017-03-15 13:03:560.00
000012017006900307-2017-001316.00-32/10.03.2017г."Доставка на мебели за Община Козлодуй"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки отворена25400.0039100000BG3132017-03-06 11:46:092017-03-31 17:00:002017-03-10 15:56:470.00
000012017006800307-2017-001216.00-28/27.02.2017„Консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект за „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй /реконструкция на парка на ул. „Христо Ботев”/, във връзка с подготовката на община Козлодуй за кандидатстване по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на ПРСР 2014-2020 г., по обособени позиции”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена36000.0079411000BG3132017-02-17 12:08:262017-04-06 17:00:002017-03-02 11:52:060.00
000012017006700307-2017-001116.00-26/17.02.2017„Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционните проекти при реализацията на „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради в гр. Козлодуй”” по обособени позиции”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги отворена21216.0071521000BG3132017-02-16 11:36:532017-03-10 17:00:002017-02-17 17:12:590.00
000012017006600307-2017-001016.00-25/17.02.2017„Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради в гр. Козлодуй”” по обособени позиции”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство отворена586241.0045200000BG3132017-02-16 11:31:342017-03-17 17:00:002017-02-17 17:31:540.00
000012017006500307-2017-000916.00-23"Доставка на горива за зареждане на автомобилите собственост на Община Козлодуй през 2017 година и 2018 година" Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан бутан) за зареждане на автомобилите собственост на Община Козлодуй през 2017 година и 2018 година. Поръчката е с периодично изпълнение, за период от 24 (двадесет и четири) месеца и ориентировъчните количества са следните: Автомобилен бензин А95Н - 24 000 литра (двадесет и четири хиляди литра) +/- 10%; Дизелово гориво - 70 000 литра (седемдесет хиляди литра) +/- 10% и Пропан бутан - 6 000 литра (шест хиляди литра) +/- 10%.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки отворена161200.0009132100, 09134200, 09122000BG3132017-02-15 17:03:35 2017-02-15 17:25:12161200.00
000012017006400307-2017-000716.00-16/20.01.2017 „Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционните проекти при реализацията на „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на проект: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска служба Земеделие”, гр. Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги затворена3240.0071521000BG3132017-01-20 11:15:282017-02-13 17:00:002017-01-20 17:33:030.00
000012017006300307-2017-000616.00-14/19.01.2017„Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционните проекти при реализацията „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, гр. Козлодуй”"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги затворена6291.0071521000BG3132017-01-19 13:47:522017-02-09 17:00:002017-01-20 09:19:260.00
000012017006200307-2017-000516.00-19/19.01.2017„Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, гр. Козлодуй””.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство затворена129127.9545200000BG3132017-01-19 13:20:032017-02-16 17:00:002017-01-19 17:31:560.00
000012017006100307-2017-000816.00-21/06.02.2017 г.„Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска служба „Земеделие”, гр.Козлодуй””ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство затворена67801.0045200000BG3132017-01-18 17:19:372017-03-06 17:00:002017-02-06 16:48:000.00
000012017006000307-2017-000416.00-8/13.01.2017„Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради на Общинска администрация, гр.Козлодуй”” Настоящата обществена поръчка е разделена на три обособени позиции: 1. Обособена позиция 1:„Масивна сграда на пет етажа” в гр. Козлодуй; 2. Обособена позиция 2:„Бунгала към административна сграда на Община Козлодуй", гр. Козлодуй; 3. Обособена позиция 3:„Едноетажни масивни постройки с гараж”, гр. Козлодуй”. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство затворена499729.0045200000BG3132017-01-13 09:24:302017-02-15 17:00:002017-01-13 15:26:040.00
0000120170060906058616.00-6/12.01.2017„Изграждане на детска площадка в поземлен имот № 512.101 по КК и КР на град Козлодуй”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена65033.0045236210BG3132017-01-12 11:10:392017-01-27 17:00:002017-01-12 11:23:390.00
000012017005800307-2017-000316.00-7/13.01.2017„Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционните проекти при реализацията на „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради на Общинска администрация, гр. Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги затворена24.0071521000BG3132017-01-12 09:41:332017-02-03 17:00:002017-01-13 15:00:280.00
000012017005700307-2017-000216.00-3/03.01.2017„Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на проект: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Начално училище „Васил Левски”, гр. Козлодуй; столовата на Средно общообразователно училище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй” и сградата на Обединен детски комплекс, гр. Козлодуй”. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство затворена635993.0045200000BG3132017-01-03 14:46:542017-02-02 17:00:002017-01-03 17:42:330.00
000012017005600307-2017-000116.00-1/03.01.2017„Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на изпълняваните строително-монтажни работи и влаганите материали при реализацията на „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на НУ "Васил Левски", гр. Козлодуй; столовата на СОУ "Христо Ботев", гр. Козлодуй и сградата на Обединен детски комплекс, гр. Козлодуй””, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги затворена30299.0071521000BG3132017-01-03 08:23:302017-01-24 17:00:002017-01-03 14:10:170.00
000012017006026.00-606„Избор на изпълнител за осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект „Изграждане на детски парк в кв. 259, гр. Козлодуй””ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПзатворена5000.0071000000BG3132016-12-28 16:45:062017-01-10 17:00:002016-12-28 16:50:200.00
0000120170058906027916.00-181„Проектиране и израждане на система за видеонаблюдение на детски парк кв. 259 гр. Козлодуй”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявазатворена13420.0032323500BG3132016-12-23 14:18:492016-12-30 17:00:002016-12-23 14:26:570.00
000012016005300307-2016-1516.00-180Упражняване на строителен надзор по време на СМР за изпълнение на проект „Изграждане на детски парк в кв. 259 гр. Козлодуй“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги затворена7240.0071520000BG3132016-12-21 11:16:512017-01-11 17:00:002016-12-21 15:45:480.00
0000120170073906015816.00-179„Доставка на спортни екипи, театрални костюми и народни носии необходими по проект „Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от община Козлодуй””ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявазатворена38652.0018300000BG3132016-12-20 15:11:252017-01-03 17:00:002016-12-20 15:23:160.00
000012016005100307-2016-001416.00-176„Доставка на горива за нуждите на Община Козлодуй по обособени позиции” Обособена позиция № 1 „Доставка на автомобилен бензин А95Н био, дизелово гориво Б6 и пропан-бутан марка Б за служебните автомобили на община Козлодуй” Обособена позиция № 2 „Доставка на компресиран газ - метан за отопление на социални центрове на територията на община Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки прекратена110061.0009100000BG3132016-12-12 16:35:532017-01-03 17:00:002016-12-13 11:33:150.00
0000120160053905958216.00-174„Доставка и монтаж на мебели за детски градини от община Козлодуй по проект: „Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от община Козлодуй””ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявазатворена45106.0039100000BG3132016-12-07 09:08:132016-12-14 17:00:002016-12-07 09:15:440.00
000012016004900307-2016-001316.00-175„Доставка на моторни превозни средства и машини за нуждите на община Козлодуй по обособени позиции”, разделена на четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване - нов”; Обособена позиция № 2 – „Доставка на многофункционален багер с челен товарач – нов”; Обособена позиция № 3 – „Доставка на вибрационен валяк и трамбовка - нови”; Обособена позиция № 4 – „Доставка на камион – самосвал 4-тонен - употребяван”.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки затворена522098.0034100000BG3132016-12-02 09:18:572017-01-13 17:00:002016-12-12 11:22:340.00
000012016004800307-2016-001216.00-172 „Изграждане на детски парк в кв. 259, гр. Козлодуй”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство затворена379177.1145236210BG3132016-11-25 15:25:222016-12-29 17:00:002016-12-01 17:09:110.00